อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

กตส. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2579 เพื่อพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยยึดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

โดยกรมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการให้องค์ความรู้ทางบัญชี ควบคู่กับภารกิจหลักด้านการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยบัญชี เกษตรกรได้มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม สมดุล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดประชาชนได้ใช้บัญชีเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก รวมถึงการพัฒนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ปัจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สอนแนะการทำบัญชีให้เกษตรกร แบ่งเป็นบัญชีในครัวเรือน จำนวน 5.6 ล้านครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาวางแผนการลงทุนและการผลิตได้ ส่งผลให้ผลผลิตได้ราคา มีรายได้เพิ่มและมีกำไร รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี สู่เกษตรกร เยาวชน และคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ก้าวสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สายงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมฯ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยนำปัจจัยแวดล้อมต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ มาเป็นกรอบในการวางแผน อีกทั้ง เป็นโอกาสสำคัญให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%