อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

กฟภ.สนับสนุนส่งเสริมการออม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคลากร อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมลงนาม นายอำนวย ปรีมนวงค์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินออมแห่งชาติแก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกองทุนเงินออมแห่งชาติจึงบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นคงวินัยในการออมและตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ เพื่อใช้หลังเกษียณอายุงาน ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ปัจจุบัน มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสัญญาจ้างจำนวนประมาณ 6,000 คน มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ กอช. กำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,815 คน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างวินัยในการออมให้กับลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%