อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

กฟภ.เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยปี 61

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัล โดยมีนายสมศักดิ์ สุขสุลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย กล่าวรายงาน มีผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 และ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ติดต่อกันมามากกว่า 10 ปี และในปีที่ผ่านมา กฟภ. ได้ประกาศใช้ “ระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. PEA Safety Management System หรือ "PEA-SMS to Sustainable Safety ระบบการจัดการความปลอดภัย กฟภ. สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

โดย กฟภ.มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร รณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา ลดการเกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ ส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดี ในการทำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนอีกด้วย

การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ย. 2561 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ
- มอบรางวัลดีเด่นแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- จัดบรรยายพิเศษเรื่องความปลอดภัย โดย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
- ประกวดการจัดแสดงบูธนิทรรศการ
- การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน การแข่งขัน Safety Talk

ในปีที่ผ่านมา กฟภ.ได้รับรางวัลจากการประกวดด้านความปลอดภัย ดังนี้
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 76 หน่วยงาน
- รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 หรือ (Zero Accident Compaign 2018) จากสถาบันส่งเสริมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (อวค์การมหาชน) จำนวน 156 หน่วยงาน
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2560 ทั้ง 67 หน่วยงานและหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ อีก 288 หน่วยงาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%