อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

รมว.แรงงาน ร่วมงานครบรอบ 28 ปี สปส.

รมว.แรงงาน ร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 28 ปี ชูนโยบายบริการทุกระดับประทับใจ ทันสมัย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 28 ปี  พร้อมชื่นชมประกันสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึ่งและหลักประกันให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง ด้านเลขาธิการ สปส.ให้คำมั่นก้าวย่างสู่ปีที่ 29 ยังคงพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน ชูนโยบายครอบคลุมทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้นแบบในการทำงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 28 ปี ว่า ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้มีการดำเนินงานในฐานะที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมของประเทศ ให้เข้าสู่ยุคใหม่ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม สอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่ดีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต รวมถึงยกระดับการให้บริการโดยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนด้านนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ จำนวนกว่า 14 ล้านคน และในปี 2562 สำนักงานประกันสังคมเน้นขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในทุกกลุ่มอาชีพ

นอกจากนี้ การจัดงานครบรอบ 28 ปี ของสำนักงานประกันสังคมในปีนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่และรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม จำนวน 23 ราย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ 4 ราย ด้านการแพทย์ 9 ราย ด้านนวัตกรรม 1 ราย และด้านสนับสนุนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ 9 ราย รวมทั้งมีการมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ สถานพยาบาลที่ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจ และสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 5 รางวัล

สำหรับในปีที่ 29 สำนักงานประกันสังคม ยังคงให้คำมั่นในการพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานประกันสังคมให้ “ครอบคลุม ทุกระดับ บริการประทับใจ ก้าวล้ำทันสมัย สู่ไทยแลนด์ 4.0ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยเร่งรัดผลักดันให้แรงงานนอกระบบได้รับหลักประกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาสิทธิประโยชน์ ปฏิรูประบบบำนาญชราภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเท่าเทียมทางสังคมแก่แรงงานทุกกลุ่ม โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรบริการงานประกันสังคม พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มช่องทางการให้บริการด้วยระบบ E-self-service เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสร้างหลักประกันให้แรงงานมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%