อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

พัฒนาชาติบ้านเมือง พัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับพัฒนาวัตถุ

สัปดาห์นี้การพัฒนาชาติบ้านเมือง ต้องคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญ ที่จะนำความผาสุกพามาสู่ประชาชนได้อย่างร่มเย็น พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.


ชาติบ้านเมืองประกอบด้วย 2 ประการ ประการแรก คือ อาณาเขตดินแดน ประการที่สอง คือ คนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในอาณาเขตดินแดน การพัฒนาชาติบ้านเมืองจึงต้องคำนึงถึงทั้ง 2 ประการนี้เป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งมวล คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความเจริญผาสุกของประชาชน

หากชาติบ้านเมืองใดมีผู้นำประเทศที่มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์และมีความเข้มแข็ง นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนในชาติบ้านเมืองนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากชาติบ้านเมืองใดไม่มีผู้นำประเทศที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นับว่าเป็นความโชคร้ายของชาติบ้านเมืองนั้นประเทศไทยปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านประเทศในเชิงโครงสร้างทุกมิติ ในห้วงเวลาที่ผ่านมาไทยต้องสูญเสียโอกาสกับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับประเทศคู่ค้าในเวทีการค้าโลก

ประกอบกับการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา ในแต่ละยุคสมัยได้ให้น้ำหนักการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนาทางสังคม ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ ความเจริญทางจิตใจล้าหลังมากกว่าความเจริญทางวัตถุชนิดห่างไกลกันสุดกู่ แม้ว่าการพัฒนาประเทศในระยะหลังได้ให้น้ำหนักกับการพัฒนาทางสังคมเพิ่มขึ้น เป็นลำดับแต่ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอ อีกทั้งยังมีจุดอ่อนในการพัฒนาประเทศที่ไม่ถูกจุดและไม่ถูกวิธีเป็นที่น่าเสียดายว่าในห้วงเวลาระยะหนึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยที่ต้องประสบกับวิกฤตการณ์ถึงขั้นกลียุคอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน สะท้อนให้เห็นถึงผู้มีอำนาจรัฐขาดความจริงใจในการบริหารราชการแผ่นดินและขาดความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ประกอบกับประชาชนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจใน “ความเป็นพลเมือง” อย่างถูกต้อง โดยไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้เกิดจากการศึกษาของชาติไม่สามารถตอบสนองต่อการให้การศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งองค์ความรู้และกระบวนการคิดแก่คนในชาติให้เป็น “ผู้มีการศึกษา” ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ประการสำคัญ ไม่มีหลักคิดที่ถูกต้องและบกพร่องจิตสำนึกกระแสโลกาภิวัตน์ที่โหมกระหน่ำพัดกวาดไปในทุกทิศทางทั่วโลก ด้วยพลังอำนาจมหาศาลของระบบทุนนิยมเสรีที่มีทั้งพลังการสร้างสรรค์และพลังการทำลายล้าง กำลังคืบคลานเข้าใกล้สู่กาลเวลาของภาวะการกลืนกินตัวเองในทุกขณะ นับเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งที่ผู้มีผลร้ายต่อมนุษยชาติ ผู้มีอำนาจรัฐจะต้องเตรียมวางแผนและแสวงหามาตรการรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยความไม่ประมาท เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศในทุกด้านอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย นโยบายและแนวทางซึ่งมีอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีแผนแม่บทต่างๆ รองรับการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากสามารถขับเคลื่อนจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างถูกจุดและถูกวิธี ย่อมจะสร้างความเชื่อมั่นและมีความอบอุ่นใจแก่คนในชาติในการพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมประชากรส่วนใหญ่ขอประเทศเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา หากได้รับความรู้และมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ก็ย่อมเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการเอกชน ลูกจ้างเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ ก็ย่อมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศชาติในการทำหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจของแต่ละบุคคลด้วยความสุจริตและมีความละอายชั่วกลัวบาป อภิปัญหาของประเทศทั้งหลายที่สะสมและหมักหมมมายาวนานหลายทศวรรษก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องทำงานร่วมกับมหาเถรสมาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 67 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย

พุทธานุภาพจะเป็นเหตุที่ดีซึ่งนำไปสู่ผลที่ดี คือ ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคง และประชาชนจะมีความเจริญผาสุก.
...............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

ขอบคุณภาพจาก : วิกิพีเดีย, Pixabay 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    87%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

บอกต่อ : 288