อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

พศ.-มส.มีพันธกิจร่วมกัน สืบทอด'พระพุทธศาสนา'

สัปดาห์นี้พาไปส่องบทบาทสำคัญ 2 องค์กร “พศ.-มส.” ร่วมกันปฏิบัติงานหวังสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่จะมีอำนาจอย่างไรไปติดตามกัน พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.


พระพุทธศาสนาจะยังคงดำรงอยู่ ไม่อันตรธานไป หากภิกษุซึ่งเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ และประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทในพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ โดยการศึกษาพระธรรม (คันถธุระ) และอบรมเจริญปัญญา (วิปัสสนาธุระ) ซึ่งเป็นกิจสำคัญของสงฆ์เหนือกิจอื่นใดทั้งปวง

ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยของภิกษุจะนำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่อุบาสก อุบาสิกาได้อย่างถูกต้อง อุบาสก อุบาสิกาซึ่งมีภิกษุเป็นเนื้อนาบุญและได้รับอานิสงส์จากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะได้เป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ซึ่งจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่สังกัดอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคณะสงฆ์ ประสานงานกับมหาเถรสมาคม (มส.)ในการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
3. เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
6. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
7. ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
8. สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มหาเถรสมาคม (มส.) เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำหน้าที่คล้ายกับคณะรัฐมนตรี โดยมีสมเด็จพระสังฆราชหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้1. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
2. ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
3. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
4. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา การมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องของอุบาสก อุบาสิกา จะส่งผลให้เป็นผู้มีความสุจริต มีความละอายชั่วกลัวบาป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาในทุกด้าน พลังของความเป็นพลเมืองดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน.
...............................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%