อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ใบสับปะรดของเหลือใช้การเกษตร Ever leaves ใส่ไอเดียเพิ่มมูลค่า

จากใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด โครงการ Ever leaves นำมาใส่ไอเดีย เสริมแต่งวัตถุดิบ ผลิตเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ของใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคดิจิตอล อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

จากใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด โครงการ Ever leaves นำมาใส่ไอเดีย เสริมแต่งวัตถุดิบ ผลิตเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ของใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคดิจิตอล นอกจากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยผลงานนี้ เป็นแนวคิดของ น้องมุช-พลพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ นักเรียนเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ NIST ที่มีความสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นทุนเดิม และเห็นว่าในแต่ละปีหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสับปะรด แต่มีส่วนอื่น ๆ ที่เหลือใช้ ซึ่งเกษตรกรนำไปขายเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิงในโรงงานปั่นไฟ ได้ราคาเพียง 50 บาทต่อใบสับปะรด 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก เกษตรกรบางรายนำไปทำกระดาษใบสับปะรด แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนักน้องมัช จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ Ever leaves ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรไร่สับปะรด ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตกระดาษจากใยสับปะรดให้มีคุณภาพที่ดี มีความคงทนสวยงามมากขึ้น และที่สำคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิตอล เช่น กระเป๋าอเนกประสงค์ ใส่มือถือ เงิน หรือเครื่องเขียน กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 20 เท่าจากราคากระดาษจากใยสับปะรดปัจจุบันโครงการ Ever leaves ได้ให้ความช่วยเหลือ และร่วมงานกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของสับปะรด เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกมากที่สุดในประเทศอีกด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพสินค้าแปรรูปจากวัสดุธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความเป็น International มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสามารถต่อยอดถ่ายทอดความรู้ไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ๆ ต่อไปงานนี้ได้คุณป้าสมใจ บุญใส สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาการันตีประโยชน์ของโครงการ Ever leaves หลังจากในปีนี้ราคาสับปะรดตกต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี หลังจากได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้ราคาสูงมากขึ้น และได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มอื่น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ผมหวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นบ้าน และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน” น้องมัชบอกถึงความตั้งใจ และแนวคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่.

---------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 50