อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใบสับปะรดของเหลือใช้การเกษตร Ever leaves ใส่ไอเดียเพิ่มมูลค่า

จากใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด โครงการ Ever leaves นำมาใส่ไอเดีย เสริมแต่งวัตถุดิบ ผลิตเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ของใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคดิจิตอล อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

จากใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด โครงการ Ever leaves นำมาใส่ไอเดีย เสริมแต่งวัตถุดิบ ผลิตเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ของใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคดิจิตอล นอกจากจะเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยผลงานนี้ เป็นแนวคิดของ น้องมุช-พลพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ นักเรียนเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ NIST ที่มีความสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นทุนเดิม และเห็นว่าในแต่ละปีหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสับปะรด แต่มีส่วนอื่น ๆ ที่เหลือใช้ ซึ่งเกษตรกรนำไปขายเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิงในโรงงานปั่นไฟ ได้ราคาเพียง 50 บาทต่อใบสับปะรด 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก เกษตรกรบางรายนำไปทำกระดาษใบสับปะรด แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนักน้องมัช จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ Ever leaves ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือแนะนำเกษตรกรไร่สับปะรด ในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตกระดาษจากใยสับปะรดให้มีคุณภาพที่ดี มีความคงทนสวยงามมากขึ้น และที่สำคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิตอล เช่น กระเป๋าอเนกประสงค์ ใส่มือถือ เงิน หรือเครื่องเขียน กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 20 เท่าจากราคากระดาษจากใยสับปะรดปัจจุบันโครงการ Ever leaves ได้ให้ความช่วยเหลือ และร่วมงานกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของสับปะรด เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกมากที่สุดในประเทศอีกด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพสินค้าแปรรูปจากวัสดุธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความเป็น International มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสามารถต่อยอดถ่ายทอดความรู้ไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ๆ ต่อไปงานนี้ได้คุณป้าสมใจ บุญใส สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาการันตีประโยชน์ของโครงการ Ever leaves หลังจากในปีนี้ราคาสับปะรดตกต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี หลังจากได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้ราคาสูงมากขึ้น และได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มอื่น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ผมหวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นบ้าน และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน” น้องมัชบอกถึงความตั้งใจ และแนวคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่.

---------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44