อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

พัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีรู้เท่าทันเทคโนโลยี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดหลักสูตรการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยให้สหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ทำให้การดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันกับยุคสมัย  โดยนำคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารงานของสหกรณ์มากขึ้นอีกทั้ง ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พัฒนาตนเองให้เป็น CYBER AUDITOR หรือ ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูง  จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สหกรณ์อาจนำมาใช้ และสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางในการกำหนดวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมทั้งช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ได้ โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสหกรณ์  ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และเป็นสหกรณ์กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23