อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

กรมป่าไม้ ชี้ช่องทางสร้างรายได้

กรมป่าไม้ ชวนประชาชนปลูกต้นไม้สร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจของประเทศ ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

กรมป่าไม้ ชี้ช่องทางสร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนจากการปลูกป่า พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโครงการชุมชนไม้มีค่า พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยประชาชนสามารถนำไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นเงินออม และใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ รวมถึงเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายกลไกประชารัฐและไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีการประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนายอรรถพล  เจริญชันษา  รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดทำโครงการชุมชนไม้มีค่า  โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีกลไกการดำเนินงานร่วมกันในกรอบภารกิจด้านต่าง ๆ โดยให้กรมป่าไม้  ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข และบริการวิชาการเรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปลูกและการตัดไม้ รวมทั้งสนับสนุนการคัดเลือก เพาะพันธุ์ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ พร้อมทั้งให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเรื่องต่างๆ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดำเนินการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินมูลค่าต้นไม้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินการจัดทำรายละเอียด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และเรื่องการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน การดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยกำหนดเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ในช่วงระยะเวลา 10 ปี  จากประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ 400 ต้น ก็จะได้ต้นไม้จำนวน 1,040 ล้านต้น ซึ่งผลที่ได้รับนั้นจะเป็นการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้อีก 26 ล้านไร่ และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 ล้านบาท การดำเนินงานของกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รองรับให้กับประชาชนที่ปลูกไม้มีค่า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ได้ โดยอนุญาตให้ปลูกและตัดต้นไม้มีค่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์เพาะชำชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนผลิตกล้าไม้ สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการและจำหน่ายกล้าไม้ในอนาคต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%