อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

พม.รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

รมว.พม. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “ไม่ทนต่อการทุจริต” ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 400 คน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ด้วย ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nation: UN) ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) สำหรับในปีนี้ ประเทศไทย โดยรัฐบาลร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อ สำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน "ไม่ทนต่อการทุจริต” อย่างชัดเจน ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างแท้จริง "

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง พม. ได้รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดีตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ โดยยึดความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ เสียสละ เที่ยงตรง โปร่งใสตรวจสอบได้ กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนำจิตใจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51