อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นอำเภอต้นแบบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่

อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง สาธารณสุขและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 02.32 น.


ที่ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้อำเภอบ้านแฮดเป็นพื้นที่ต้นแบบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ที่มีการดำเนินงานเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบล รวมทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 40 คน  

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ที่เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรในครั้งนี้ กล่าวว่า จากสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อ (NCDs) อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น  รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและจราจร และรัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากสำหรับการบำบัดรักษาโรคและภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งมากกว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีสินค้าดังกล่าว  และขณะนี้หลายภาคส่วนของประเทศไทย ต่างพยายามนำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ มาตรการด้านการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  มาตรการด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ มาตรการระดับชุมชน เป็นต้น“สำหรับมาตรการทางกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สำคัญ  และในปัจจุบันการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 พบว่า มีการกระทำผิดกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การสูบบุหรี่ในบริเวณเขตปลอดบุหรี่  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่กฎหมายห้าม การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น พบขณะดำเนินการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลต่างๆ  โดยพบว่า ร้านค้า สถานบริการ สถานประกอบการ หลายแห่งยังมีการกระทำผิดกฎหมาย” ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวและว่า

“ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นอำเภอต้นแบบในการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินการจะประกอบไปด้วย การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่  การกำหนดนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและภาคีเครือข่ายในอำเภอต้นแบบ  การจัดเก็บข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ  การลงพื้นที่เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมาย และติดตามผล(ตรวจซ้ำ)  การจัดสถานที่ราชการ เช่น สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น โดยคาดหวังว่า จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในอำเภอต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไป”.

--------------------------------------------

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10