อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562

ปีใหม่ชีวิตใหม่ มาฟังธรรมอันล้ำค่าเพื่อละความไม่รู้

สัปดาห์นี้อยากเชิญชวนไปรับบุญ ด้วยการฟังธรรมสะสมความรู้ ดับความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นชีวิตใหม่ปี 62 พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.


ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพุทธ” มีการดำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนามายาวนานกว่า 700 ปี ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาให้เป็น “ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” เนื่องจากมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีประชากรกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา มีวัดในประเทศกว่า 30,000 วัด และมีวัดไทยในต่างประเทศกว่า 400 วัด อย่างไรก็ตามชาวพุทธส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเพียงในนามเท่านั้น ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษหรือบิดามารดา น่าเสียดายที่ชาวพุทธมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เพราะประพฤติปฏิบัติ ตามๆ กันอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ฉะนั้นการศึกษาพระธรรมโดยการฟังธรรมตามกาล จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อขาดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ตนนับถืออยู่ ก็มีแต่ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) มีการประพฤติปฏิบัติอย่างผิดๆ อาทิ ตื่นมงคล งมงาย ยึดถือวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ประการใดโดยไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวพุทธเกิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) จึงเป็นผู้เดือดร้อนจากไฟกิเลสที่เผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลา มีความติดข้องต้องการ (โลภะ) ในสิ่งต่างๆ อย่างไม่รู้จักพอ มีความโกรธ (โทสะ) เมื่อไม่ได้รับในสิ่งที่ติดข้องต้องการหรือไม่ได้อะไรดังใจ มีความหลง (โมหะ) โดยไม่รู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการศึกษา ชีวิตการทำงาน และชีวิตของความเป็นพลเมือง

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ชาวพุทธซึ่งล้วนแต่เป็นปุถุชนที่มีกิเลสหยาบหนาอยู่แล้วทั้งสิ้น ก็ยิ่งมีการพอกพูนกิเลสเพิ่มขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจ ผู้คนในสังคมจึงมีแต่การกระทำทุจริตทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดี ไม่ละอายชั่วกลัวบาป ขอเพียงแต่ให้ได้รับมาซึ่งลาภ ยศ สรรเสริญและสุขก็เป็นพอ เมื่อมีการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ได้รับการนินทาและเป็นทุกข์ก็เดือดร้อนทุรนทุรายตามกำลังของกิเลสที่ไม่ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เป็นชีวิตที่ไม่มีวันสงบจากกิเลสได้ เพราะขาดปัญญาที่เข้าใจในโลกธรรม 8สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวพุทธในลักษณะนี้ จะยิ่งเลวร้ายและทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ จะเห็นได้จากปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนสื่อสังคมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายกันในยุคปัจจุบัน ล้วนตอกย้ำให้เห็นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่กัดกร่อนโครงสร้างสังคมไทยจนแทบล่มสลาย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อานิสงส์การฟังธรรมมี 5 ประการ คือ 1.ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2.ผู้ฟังย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3.ผู้ฟังย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 4.ผู้ฟังย่อมทำความเห็นให้ตรง 5.จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส

ปีใหม่ 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จึงขอเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลายได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการฟังธรรม เพราะการฟังธรรมเป็นบุญประเภทหนึ่งของบุญกิริยาวัตถุ 10 และเป็นมงคลประการหนึ่งของมงคล 38การฟังธรรมตามกาลจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) อกุศลธรรมที่มีอยู่ก็จะลดลง ในขณะที่กุศลธรรมก็จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของปัญญา

วันที่ 3 ม.ค.62 เวลา 13.00-16.00 น. จะมีการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอเชิญชวนชาวพุทธได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงต้นปีใหม่ เพื่อจะได้สะสมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า.
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”  
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : wikipedia


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 322