อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

กดยช.เร่งดำเนินการโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ดย.เร่งติดตามการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพร้อมรับทราบข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16.15 น.

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คงเหลือผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยฯ จำนวน 66,775 คน แบ่งเป็นผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,354 คน ผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -13 ธันวาคม 2561) จำนวน 7,754 คน และผู้ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 55,667 คน

ทั้งนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,354 คน และหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 7,754 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2561) รวมจำนวน 11,108 คน ให้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ และนำผลการดำเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ส่วนผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 55,667 คน เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการให้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ต่อเมื่อผู้มีสิทธิมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่ต้องนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเสนอ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%