อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สัปดาห์นี้ชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ต่อด้วยงานประชุมวิชาการครั้งที่ 57 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรม ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.


งานเกษตรแฟร์ปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-2 ก.พ.62 และงานประชุมวิชาการครั้งที่ 57 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.62 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรม ก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ภาพรวมการจัดงานเกษตรแฟร์ แบ่งเป็น 11 โซน คือ โซน A-พื้นที่สีเขียว (Green Zone) โซน B-ต้นไม้ เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร โซน C-สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ โซน D-DIY (Do It Yourself and Idea) โซน E-ตลาดน้ำนนทรี โซน F-สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค โซน G-KU Shopping Mall โซน H-KU Outlet, KU Farm โซน I-สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐ และสินค้าจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์ โซน J-สินค้าจากองค์กรการเกษตร และโซน K-สินค้าจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ศูนย์อาหารและสวนสนุก

การแสดงผลงานวิจัยจากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นจัดขึ้นที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ รวม 97 ผลงาน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรและการแปรรูป กลุ่มอาหาร กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 242 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 148 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 94 เรื่อง รวมถึงมีการบรรยาย การอภิปราย และการเสวนาพิเศษ จำนวน 11 เรื่อง ภายใต้หัวข้อหลัก “ชุมชนยุคโลกาภิวัตน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล”

ปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการประชุม KU Presidents Forum : Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University : Universities as Hubs for AI Research and Development ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ.62 ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 เมื่อปี 61 ซึ่งปีที่แล้วเป็นปีที่ครบรอบ ปีที่ 75 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมประชุมกันกว่า 400 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งในด้านแนวความคิด องค์ความรู้ การบริหารจัดการ งบประมาณ ตลอดจนการผนึกกำลังของทุกคณะและทุกสถาบันที่สังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำวิสัยทัศน์นโยบายและแผนงานไปสู่ผลในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยยกระดับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญของภาคการผลิตอันแท้จริง (real sector) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ซึ่งมีการพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อตอบสนองต่อสังคมโลกที่ห่วงใยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การจัดงานครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อส่วนรวมตราบเมื่อมีผู้สนใจมาเสาะแสวงหาและเก็บเกี่ยวแนวความคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ไปเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ที่มาเที่ยวชมงานในปีนี้จะได้รับความสะดวกสบายจากการสืบค้นข้อมูลคู่มืองานเกษตรแฟร์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่ดาวน์โหลด application inside KU ก็จะสามารถทราบข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละโซน ประเภทกิจกรรม รวมถึงสามารถ share location ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ส่วนผู้ทีมี application Inside KU ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ การค้นหาข้อมูลหน่วยงาน คณะ แผนที่ตั้งอาคาร ร้านสะดวกซื้อ เอทีเอ็ม ที่จอดรถจักรยาน รวมทั้งคุณภาพอากาศ ผู้ ให้ปรับปรุง application เป็นเวอร์ชันใหม่ จะมี Icon คุณภาพอากาศให้เปิดใช้งานได้ด้วย.
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 291