อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

'66ปี'ส.มก. ก้าวย่างสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง

ในปี 62 นี้เป็นปีแห่งการครบรอบ ส.มก. ปีที่ 66 นับเป็นขุมพลังที่มีเครือข่ายอย่างมีศักยภาพ เชิญชวนคืนสู่เหย้าชาวขจีเลือกตั้งนายก ส.มก.คนใหม่ 2 ก.พ.62 พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 ปี 2562 นี้เป็นปีแห่งการสถาปนา มก. ครบรอบปีที่ 76 ในขณะที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496 ปีนี้จึงเป็นปีแห่งการก่อตั้งครบรอบปีที่ 66 ทั้ง 2 องค์กรนี้มีอายุห่างกันเพียง 10 ปี กาลเวลาได้ล่วงผ่านมาเกินกึ่งศตวรรษแล้ว มก.และส.มก. ต่างมีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าควบคู่กันมาเป็นลำดับ

มก.และ ส.มก. มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอย่างแนบแน่นไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตเยาวชนให้เป็นบัณฑิตทั้งในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ เพื่อทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองในหน้าที่การงานต่างๆ ส่วนอีกหนึ่งเป็นนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมก. ได้นำองค์ความรู้ แนวความคิดและประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปทำงานรับใช้สังคมในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และอื่นๆ ปัจจุบันมีนิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก มก. กว่า 300,000 คน ทำงานกระจายอยู่ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

ศักยภาพและพลังของนิสิตเก่ามก. จึงมีความพร้อมทั้งในด้านสรรพกำลัง องค์ความรู้และแนวความคิดในการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม จุดแข็งของ ส.มก. คือ มีสมาคมสาขาและชมรมนิสิตเก่าต่างจังหวัดทั่วประเทศทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ นอกจากนี้แล้วยังมีสมาคมนิสิตเก่าทุกคณะ ตลอดจนชมรมนิสิตเก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น 1-75 อีกทั้งชมรมนิสิตค่ายอาสาพัฒนา

มก.ได้สร้างโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กในชนบทมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีทั้งหมด 76 แห่ง เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะได้รับโอกาสพัฒนาต่อยอดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นับว่า ส.มก. เป็นขุมพลังที่มีเครือข่ายอย่างมีศักยภาพในการรับใช้ชาติบ้านเมืองในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อยอดภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อสนองตอบต่อตลาดยุคใหม่ของโลกส.มก. ได้ดำเนินงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติมาเป็นเวลา 66 ปีแล้ว และกำลังก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 67 ในปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมานายก ส.มก. ที่สร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นมีหลายคน อาทิ ศ.ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ มก.รุ่น 1 นาย กส.มก. คนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ส.มก., นายธวัชชัย ไชยชนะ มก.รุ่น 11 นายก ส.มก. คนที่ 3 เป็นผู้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ ส.มก. อยู่ใต้ร่มพระบารมี ในพระบรมราชูปถัมภ์, ร.ต.อวยชัย วีรวรรณ มก.รุ่น 12 นายก ส.มก. คนที่ 5 เป็นผู้ขับเคลื่อน ส.มก. ไปดำเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกับองค์กรต่างๆ, ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ มก.รุ่น 14 นายก ส.มก. คนที่ 8 เป็นผู้เริ่มต้นดำเนินการระดมทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.มก. จนเสร็จสมบูรณ์, นายรัตน์ พานิชพันธ์ มก.รุ่น 25 นายก ส.มก. คนที่ 9 เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน ส.มก. ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ฯลฯวันที่ 2 ก.พ.62 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งต่อประชาคมเกษตรศาสตร์ทุกคน เพราะตั้งแต่เช้าตรู่มีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ ตอนสายมีพิธีรดน้ำคาราวะบูรพาจารย์ ตอนบ่าย ส.มก. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมีพิธีมอบโล่รางวัลแก่นิสิตเก่าดีเด่น ตอนเย็นมีงานคืนสู่เหย้าชาวขจี สิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับปีนี้มีการเลือกตั้งนายก ส.มก.คนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระการทำงาน โดยจะเปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น ณ ข้างหอประชุมใหญ่ (ด้านถนนพหลโยธิน)

ชาวขจีที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก ส.มก.จึงควรออกมาทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้ ส.มก. มีผู้นำที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและมีศักยภาพในการทำงานสูงมาทำหน้าที่บริหาร ส.มก. ให้มีความเจริญมั่นคงและตอบสนองต่อการทำงานระดับชาติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามกำลังที่มีอยู่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมืองซึ่งมีจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน นิสิตเก่าจึงต้องมาร่วมกันลงประชามติในวันที่ 2 ก.พ.62 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่.
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 309