อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"ตื่นตัว-ตื่นรู้-ตื่นคิด" สู่การพัฒนาสังคมประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้ปลุกการตื่นรู้หวังให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย สู่การพัฒนาสังคมที่สมบูรณ์ พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.


ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “ประชาธิปไตย” อย่างถูกต้อง เป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองประเทศโดยถือเอามติปวงชนเป็นใหญ่ หลักการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนมีความเสมอภาค

ประเทศไทยว่างเว้นจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (Constitutional Monarchy) หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาเป็นเวลา 4 ปีเศษ นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.57 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นเป็นหัวหน้า คสช. เข้าทำการควบคุมอำนาจการบริหารประเทศจากรัฐบาลรักษาการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งเป็นผู้รับตำแหน่งสืบต่อจาก ..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้สิ้นสุดสถานภาพในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี เพราะกระทำความผิดที่ได้ออกคำสั่งให้ย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.54-9 ธ.ค.56 หลังจากนั้นทำหน้าที่เพียงในตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.56-7 พ.ค.57 ทั้งนี้เนื่องจากได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56 ส่วนการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 พ.ค.57 นั้น เป็นเพราะศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่ามีความผิดในกรณีมีคำสั่งย้ายนายถวิล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สภาพปัญหาของบ้านเมืองในขณะนั้นเกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลไม่เป็นที่ยอมรับและขาดความไว้วางใจจากประชาชนเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ กรณีที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. บางส่วนให้ความเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมแก่อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมซึ่งขัดต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามของการประชุมรัฐสภา กรณีการทุจริตจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินเป็นเงินหลายแสนล้านบาท ฯลฯ จึงนำไปสู่ความโกลาหลวุ่นวายทางการเมืองที่มีประชาชนเรือนล้านออกมาชุมนุมประท้วงกลางท้องถนนนานหลายเดือน มีประชาชนฝ่ายที่ชุมนุมประท้วงบาดเจ็บล้มตายลงจากการถูกลอบยิงด้วยอาวุธต่างๆ บ้านเมืองจึงตกอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว (failure state) ในลักษณะสังคมที่เป็นอนาธิปไตย (Anachy)ความเจริญก้าวหน้าของสังคมประชาธิปไตย จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อพรรคการเมืองมีโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะสถาบันทางการเมืองและมีอุดมการณ์ทางการเมือง นักการเมืองที่สังกัดอยู่กับพรรคการเมืองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและอาสาเข้ามาทำงานทางการเมืองด้วยจิตสำนึก เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้น มุ่งหวังการเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตน

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มี.ค.62 ประชาชนจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่อง “ประชาธิปไตย” ให้ถูกต้องด้วยความรอบคอบอย่างรอบด้าน จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างมากมายผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อสังคม การพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับประชาธิปไตยไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ท้ายนี้ขอกล่าวถึงสังคมประชาธิปไตยของประชาคมเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระการทำงานปี 62-64 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.62 ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นมาไม่ถึงสัปดาห์ น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและทำการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งประการแรก ปัจจุบันมีนิสิตเก่าสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 300,000 คน มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีราว 100,000 คน แต่มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยมาก มีจำนวนประมาณ 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ประการที่สอง ผู้ชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนนจากฐานเสียงที่มีการจัดตั้งเป็นหลัก แตกต่างไปจากคู่ชิงชัยเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงในวงกว้างจากหลายคณะและหลายรุ่น ผลแพ้ชนะห่างกันเพียง 48 คะแนน ประการที่สาม ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ไม่ได้รับความสนใจจากนิสิตเก่าที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงาน ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงในสังคมระดับประเทศ เช่นเดียวกันกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งก็มีจำนวนลดน้อยลงไปทุกปี ฯลฯ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมประชาธิปไตยในระดับปัญญาชนน่าจะสะท้อนเป็นแบบแบบจำลอง (model) ซึ่งมีที่มาที่ไปและมีความสลับซับซ้อน จึงเป็นหน้าที่ของประชาคมเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ส.มก.) และมวลหมู่นิสิตเก่าจะต้องร่วมกันแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของสมาคมฯ ให้กลับมามีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังต้องสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับชาติด้วยจุดแข็งที่มีอยู่ คือ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 322