อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

อย่าลืมนโยบายสิ่งแวดล้อม เลือกตั้ง62กู้วิกฤติให้ไทย?

สัปดาห์นี้ใครที่รู้ตัวว่า “มีสิทธิเลือกตั้ง” ก่อนกาเบอร์ไหนหรือเปย์คะแนนหัวใจเลือกใคร ก็ขอให้ดูนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะปัญหาด้านนี้ของไทยเข้าขั้นวิกฤติติดอันดับโลกแล้ว พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.


ในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก แต่ในปัจจุบันและอนาคต ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยิ่งทวีคูณมากขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาป่าหาย ปัญหาขยะล้น ปัญหาน้ำเสีย การล่าสัตว์ป่า และปัญหาทรัพยากรขาดแคลน จะทำให้ประเทศชาติและประชาชน ประสบภาวะวิกฤติในทุกด้าน

เราทุกคนล้วนควรมี “สิทธิ์การดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” (Right to Live in Healthy Environment) การเลือกตั้งครั้งนี้เราจึงควรให้ความสำคัญกับนโยบาย และควรดูว่าพรรคการเมืองจะมีมาตราการจัดการอย่างไร โดยเฉพาะ การจัดการ น้ำ ป่า อากาศ ขยะ พลังงาน และสัตว์ป่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องเร่งแก้ไข เพราะขณะนี้ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนเป็นอย่างมาก ในขณะมีความจำเป็นในการใช้มากยิ่งขึ้น ทั้งใช้ในการดำรงชีวิต และใช้ในการพัฒนาชาติ พรรคการเมืองและรัฐบาลจึงต้องมีนโยบายบริหารที่ตอบสนองปัญหาของประชาชนและของประเทศชาติ และที่สำคัญพรรคการเมืองต้องจัดทำนโยบายขึ้นมา เพื่อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาด้วยในฐานะผู้ติดตามงานทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอให้ผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบพรรคการเมืองว่าให้ความสำคัญกับนโยบายด้านนี้หรือไม่อย่างไร อย่างน้อยก็ 6 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. การจัดการคุณภาพอากาศ” พรรคการเมืองจะจัดการมลพิษทางอากาศอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันไทยติดอันดับโลกสร้างควันพิษ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากควันท่อไอเสีย การเผาไหม้ในที่โล่ง ควันเสียจากโรงงาน การก่อสร้าง ดังนั้นมาตราการที่ควรส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานี้คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้เทคโนโลยีในการสังเกตสภาพอากาศ รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาพึ่งพืชที่ออกผลระยะยาว หรือไม้ที่สร้างรายได้ระยะยาวแทนเพื่อลดการเผา พื้นที่ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ คือเมืองใหญ่ เมืองที่มีการอุตสาหกรรม และเมืองที่มีการเกษตรเชิงดี่ยว

2. การจัดการป่า และพื้นที่สีเขียว” ควรดูแผนของพรรคการเมืองว่าจะแก้ไขปัญหาป่าหายอย่างไร เพราะปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่าเพียง 30% ซึ่งปัญหาเกิดจากการต้องการพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งในภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัย การใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง การทุจริตคอร์รัปชัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการฟื้นฟูป่าที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ อีกทั้งยังมีการทำเขื่อน และเหมืองแร่ มาตราการที่ควรส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานี้คือ การทำตามเป้าหมายให้มีป่า 40-50 % ของพื้นที่ประเทศ การทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้มากที่สุด และเดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ คือป่าเมือง ป่าชุมชนป่า ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ รวมถึงการทำนโยบายทวงคืนผืนป่า แนวเขตป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรป่า ควรดูว่าพรรคการเมือง มีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร

3. การจัดการขยะ” ควรดูแนวทางการจัดการขยะทั้งต้นทางและปลายทาง โดยเฉพาะสำหรับพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุง แก้ว หลอด ช้อน ส้อม กล่องโฟม เนื่องจากส่วนใหญ่มัก...ถูกทิ้งผิดที่ ถูกจัดการไม่ถูกทาง และย่อยสลายยาก...ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ สัตว์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญมนุษย์ ซึ่งขณะนี้ไทยติดอันดับ 5 สร้างขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ควรดูว่าพรรคการเมืองมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรทางทะเล ควรดูว่าพรรคการเมืองมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และการขาดแคลนน้ำเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม พรรคการเมืองควรมีนโยบายแก้ไขเมื่อเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้ง รวมทั้งมาตราการภาษีเพื่อบังคับให้บำบัดน้ำเสียอย่างได้มาตรฐาน ควบคุมการทำประมงไม่รุกล้ำเข้ามาทำประมงชายฝั่ง เนื่องจากส่งผลกระทบในการฟื้นตัวของธรรมชาติ ให้ประชาชนแนวฝั่งมีส่วร่วม

5. การผลักดันพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด” เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ หรือลม เป็นพลังงานและไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากและไม่มีวันหมด ในขณะที่แหล่งพลังงานที่ใช้ปัจจุบัน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันอาจจะหมดจากโลก และไม่ค่อยเป็นมิตรต่อแวดล้อม ควรดูว่าพรรคการเมืองมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร

6. การคุ้มครองสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง” ในไทยมีการล่าสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก โดยเป็นที่กังวลอับดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งสัตว์ในกรง ในสวนสัตว์ ยังไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างถูกลักษณะ พรรคการเมืองควรมีมาตราการคุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงที่เข้มงวด และคุ้มครองสัตว์ในกรงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่และใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือไม่อย่างไร ควรดูว่าพรรคการเมือง มีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร

ทั้งหมดนี้คือการจัดการ และบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พรรคการเมืองควรให้ความสำคัญ และประชาชนควรพิจารณาในการเลือกใครเข้าไปทำงาน เพราะเราล้วนควรมี “สิทธิ์การดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี”
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 383