อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

รวมพลสปาสมุย ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานสู่สากล

นักวิจัยสปาลงพื้นที่สมุย รวมพลผู้ประกอบการธุรกิจสปาในพื้นที่ ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ก้าวสู่การบริการที่มีคุณภาพระดับสากล อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.30 น.

คณะทำงาน แผนงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล”  ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead Research and Innovation Program) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้ อันจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศตามประเด็นที่กำหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประธานบริหารแผนงานวิจัย พร้อมด้วย ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.พุทธพร อักษรพโรจน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้เชิญ คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ ประธานสมาพันธ์สปาไทยและนายกสมาคมสปาสมุย ภญ.อังคนา ศรีนามวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมเสวนาและระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม  การเสวนาที่จัดขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นครั้งแรก หลังจากที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ 15 หน่วยงานได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภายใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%