อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่นครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.20 น.


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00. นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สืบสานภูษาวิถีของดีพฤกษาถิ่นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับสินค้า OTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ที่ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่ง นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งหนึ่งในมาตรการ หรือนโยบายดังกล่าว ก็คือ พัฒนาสินค้า OTOPเพื่อช่วยส่งเสริม รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานราก ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มี ในพื้นที่และชุมชน ใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการ ผลิตและบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น มีการนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด การจัดงาน กิจกรรมทดสอบตลาด ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” โครงการยกระดับสินค้า OTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ บุรีรัมย์ นราธิวาสและปัตตานี)นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPได้มีช่องทางการจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนางสาวลดา พันธุ์สุขุมธนา ผู้อานวยการสานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจัดบูทจัดการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPที่ได้รับการยกระดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จาก 10 จังหวัดเป้าหมาย รวมจานวน 52 คูหา / กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้านาทีทองทุกวัน และมีการแสดงดนตรีโฟล์คบนเวทีทุกวัน

ซึ่งภายในจัดการแสดงและจาหน่ายสินค้า โครงการยกระดับสินค้า OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมายภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 3 จะดำเนินการ ระหว่างวันที่15ถึง 19กุมภาพันธ์ 2562ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33