อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

นครปฐมปูพรม สร้าง "ตำบลน่าอยู่" ทุกอำเภอ

นครปฐมปูพรมสร้าง ตำบลน่าอยู่ ทุกอำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือ ที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 23.56 น.

เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด มูลนิธิปันสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการขับเคลื่อน “ตำบลน่าอยู่” โดยอาศัย “ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่า เรามองว่า ธรรมนูญสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในตำบล ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ท้องที่ ท้องถิ่น ศาสนสถานและภาคประชาชน  ทั้งเป็นรูปแบบของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด  ทั้งนี้ได้นำเอาหลักการแนวคิดสำคัญของ “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” มาปรับประยุกต์ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ แต่เนื้อหาของธรรมนูญจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันตามปัญหาและทิศทางการพัฒนาของแต่ละตำบลกระบวนการในการจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพ” เกิดจากการที่คนในชุมชนทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทุกเครือข่าย ได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันติดตามประเมินผล และได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแนวคิด “พื้นที่จัดการตนเอง” คนในพื้นที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือค้นหาวิถีทางแห่งความสุขเพื่อสร้าง “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ขึ้นในตำบล ภาษาที่ใช้ในการจัดทำธรรมนูญตำบลต้องเป็นภาษาที่ชวนให้เข้าใจง่าย และที่สำคัญเมื่อทำแล้วต้องเกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ปัจจุบันทั่วประเทศ มีตำบลที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพแล้ว กว่า 600 แห่ง  ด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนของหลายองค์กร ได้แก่ สช. สปสช. สสส. และ พอช.  ส่วนจังหวัดนครปฐมเดิมมีเพียงตำบลเดียวที่ประกาศใช้แล้ว คือ ตลาดจินดา 

ขจร วัตรเอก ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.นครปฐม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28