อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

เครือข่าย'ปชส.ป-สื่อ'ชวนคนเพชรบุรีออกมาเลือกตั้ง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนผนึกกำลังเผยแพร่การเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ให้คนเพชรบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคุณภาพ ได้ผู้แทนคุณภาพ พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 00.20 น.


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี จัดการสัมมนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562  โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เน้นการขยายผลวิธีการการลงคะแนนเลือกตั้งที่ถูกต้อง การตรวจสอบสิทธิ ร่วมด้วย นางสุทธดา  คงเดชา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนเพชรบุรี  โดยมีนายชำนาญพัฒน์  หาญแก้ว ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสังเกตการณ์  ณ ห้องเพทาย  โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี
   
ขณะนี้ เหลือเวลาอีก 6 วัน จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และเหลืออีก  12 วัน  จะถึงวันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562  ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎหมายใหม่  ที่มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติแตกต่างจากเดิมที่ประชาชนควรรับทราบหลายประการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ กกต.เพชรบุรีจึงได้จัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง นอกจากนี้  สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์  ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย    การสัมมนามีเนื้อหาหลัก“พลเมืองคุณภาพ เลือกตั้งคุณภาพ ได้คนดี คนเก่งมาพัฒนาประเทศ”ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการเมือง รู้คิด วิเคราะห์ และเท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นคนดี มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 30 คน  โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีมาบรรยายประกอบการพูดคุย ตอบข้อซักถาม เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้  สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป   
 
นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์พูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเน้นให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบุรี  ประชาสัมพันธ์สื่อสารการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ถูกต้องและทุกภาคส่วนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในวันที่ 17 มีนาคม และ 24 มีนาคม 2562 ส่วนข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ก็ขอให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  แม้เวลาลงคะแนนจะเริ่มแต่ 08.00 – 17.00 น.ก็ตามแต่ก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิกันโดยไม่ต้องรอให้ถึง 17.00 น.

..............................................................

ภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เพชรบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41