อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

สคช. จัดโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"

สคช. จับมือ 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคม 1,000 ราย สร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ท้องถิ่น ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 16 ภาคีความร่วมมือหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมเสริมสร้างทักษะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มวัยแรงงานใกล้เกษียณ กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุ และวิสาหกิจชุมชน  ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อบริการภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า
“จากนโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างโอกาสในการทำงาน สคช. จึงร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานอาชีพให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมฯ เป็นการสร้างโอกาสในอาชีพให้กับผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ การนิคม จำนวน 10 แห่ง โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะออกใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ   เพื่อการันตีการประกอบวิชาชีพและป้อนกำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับการประเมินสมรรถนะกับสถาบันฯ ได้ ส่วนบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะสามารถไปประกอบอาชีพในบริษัท โรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น นวด สปา จัดดอกไม้ อาชีพพ่อครัว แม่ครัว ที่สามารถเข้าร่วมการประเมินจากสถาบันฯ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่ได้มีการลงนามความร่วมมือครั้งนี้”

ด้าน  ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการ“สานฝัน ปั้นอาชีพ” ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ CSR เสริมแกร่งชุมชน รอบนิคมฯ ระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) โดยในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายจะพัฒนาชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ จำนวน 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศสำหรับกรอบความร่วมมือในการดำเนินครั้งนี้ กนอ. สมาคมเพื่อนชุมชน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ส่วนด้านการฝึกอบรมให้กับชุมชนรอบนิคมฯ
แบ่งเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยภาครัฐ ประกอบด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาจะร่วมกันจัดหลักสูตรการศึกษา พร้อมฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะวิชาชีพ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20