อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

หลังเลือกตั้งฝากความหวัง อย่าได้ทิ้ง'สิ่งแวดล้อมไทย'

สัปดาห์นี้เป็นห้วงของการสรุปผลเลือกตั้ง แต่ใครที่รับปากอะไรประชาชนไว้ หลังจากนี้ก็อย่าลืมคำพูดตัวเอง และที่สำคัญประเด็น “สิ่งแวดล้อมไทย” เข้าขั้นวิกฤติติดอันดับโลกแล้ว พุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ได้ผ่านไปแล้ว ผลเลือกตั้งครั้งนี้สัญญาณในการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน มีหลายนโยบายที่พรรคต่าง ๆ ได้สัญญาจะทำหากได้เป็นรัฐบาล

ในการเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากขึ้น เช่น ปัญหาควันพิษที่เมืองใหญ่ของไทยติดอันดับต้น ๆ ของโล คือ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้คนไทยตื่นตัวมากขึ้น

ตัวผมเองอยากจะฝากความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ ถึงการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาประเทศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องการการแก้ไขเร่งด่วน และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.การจัดการคุณภาพอากาศ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากควันท่อไอเสีย การเผาไหม้ในที่โล่ง ควันเสียจากโรงงาน และจากการก่อสร้าง ดังนั้นมาตราการที่ควรส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานี้คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน การพัฒนาและขยายรถสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้เทคโนโลยีในการสังเกตสภาพอากาศ การใช้มาตรการเข้มข้นต่อโรงงานที่ปล่อยมลพิษเยอะ รวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาพึ่งพืชที่ออกผลระยะยาว หรือไม้ที่สร้างรายได้ระยะยาวแทนเพื่อลดการเผาพื้นที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ คือ เมืองใหญ่ เมืองที่มีการอุตสาหกรรม และเมืองที่มีการเกษตรเชิงดี่ยว2.การจัดการป่า และพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ป่าเพียงประมาณ 30% ซึ่งปัญหาเกิดจากการต้องการพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งในภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัย การใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง การทุจริตคอร์รัปชัน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการฟื้นฟูป่าที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เพียงพอ อีกทั้งยังมีการทำเขื่อนและเหมืองแร่ มาตราการที่รัฐบาลควรส่งเสริมในการแก้ไขปัญหานี้คือ การทำตามเป้าหมายให้มีป่า 40-50 % ของพื้นที่ประเทศ การทำให้คนอยู่ร่วมกับป่ามากที่สุด และเดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ คือ ป่าเมือง ป่าชุมชนป่า ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ รวมถึงการทำนโยบายทวงคืนผืนป่า แนวเขตป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรป่า ควรดูว่าพรรคการเมืองมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร

3.การจัดการขยะ ขณะนี้ไทยติดอันดับ 6 สร้างขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก การจัดการขยะทั้งต้นทาง (ลดสร้าง) และปลายทาง (จัดการขยะ) โดยเฉพาะสำหรับพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุง แก้ว หลอด ช้อน ส้อม กล่องโฟม จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่มักถูกทิ้งผิดที่ จัดการไม่ถูกทาง และย่อยสลายยาก ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ สัตว์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญมนุษย์

4.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรทางทะเล รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การปล่อยมลพิษลงน้ำ การขาดแคลนน้ำ และการประมง ทั้งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม รัฐบาลควรมีนโยบายแก้ไขเมื่อเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้ง รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อบังคับให้บำบัดน้ำเสียอย่างได้มาตรฐาน ควบคุมการประมงไม่รุกล้ำเข้ามาทำประมงชายฝั่ง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อฟื้นตัวของธรรมชาติ ให้ประชาชนแนวฝั่งมีส่วนร่วม5.การผลักดันพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันสร้างควันพิษ พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ หรือลม เป็นพลังงานและไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากและไม่มีวันหมด ในขณะที่แหล่งพลังงานที่ใช้ปัจจุบัน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันอาจจะหมดจากโลก และไม่ค่อยเป็นมิตรต่อแวดล้อม ขอฝากคำถามว่ารัฐบาลจะผลักดันพลังงานสีเขียวอย่างไร

6.การคุ้มครองสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง ในไทยมีการล่าสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก โดยเป็นที่กังวลอับดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งสัตว์ในกรง ในสวนสัตว์ ยังไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างถูกลักษณะ ขอให้รัฐบาลมีมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงที่เข้มงวด และคุ้มครองสัตว์ในกรงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่และใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือไม่อย่างไร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทั้งปวง

หลังจากนี้การจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเเป็นอันดับต้น ๆ เพราะไทยเข้าขั้นวิกฤติติดอันดับโลกแล้ว และคนไทยทุกคนล้วนควรมี “สิทธิ์การดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี”
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 203