อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

จีนอ่านหนังสือต่อวันสูงมาก แล้วไทยกำลังทำอะไรอยู่?

สัปดาห์นี้เปิดสถิติที่น่าสนใจ คนจีนทั้งประเทศอ่านหนังสือต่อวันสูงกันมากมายอะไรขนาดนี้ แต่ของไทยเรากำลังทำอะไรกันอยู่   อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.


ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1999 เป็นต้นมาที่ทางการจีนได้เริ่มตั้งทีมวิจัย และสำรวจสภาวะการอ่านหนังสือของคนทั้งประเทศ จนในรอบล่าสุดของรอบปีที่แล้วที่สำรวจในเดือน พ.ย. จนถึง ธ.ค. ปี 2018 โดยครั้งนี้ได้แบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ช่วงอายุด้วยกัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มแรกเป็นคนวัยก่อนผู้ใหญ่ จะแบ่งช่วงอายุเป็น 0-8 ปี 9-13 ปี 14-17 ปี โดยใช้แบบสอบถามที่แตกต่างไปตามช่วงอายุ ทั้งนี้ได้สำรวจในเมืองใหญ่มากมายถึง 50 เมืองใหญ่ใน 29 มณฑลของจีน
 
โดยจากการสำรวจพบว่าคนในกลุ่มผู้ใหญ่นั้น มีอัตราการอ่านหนังสือมากถึงร้อยละ 59 อ่านหนังสือพิมพ์ร้อยละ 35.1 และวารสารนิตยสารที่ร้อยละ 23.4 ซึ่งส่วนมากเป็นการอ่านจากสื่อในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นหนังสือออนไลน์ ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ แพด เครื่องอ่านหนังสือ หรือพวกสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.8 ทีเดียว จะเห็นว่าคนจีนในสมัยปัจจุบันนิยมการอ่านข้อมูลในทุกด้านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนังสือเช่นเดิมน่าสังเกตว่าในเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 จนถึง 2018 กลับพบว่าคนจีนโดยรวมอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิม แม้จะมีการเข้ามาของคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้การอ่านหนังสือของคนจีนลดลง หากแต่กลับเติบโตในโลกอิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือเล่ม โดยอัตราการอ่านในปี 2008 อยู่ที่ร้อยละ 69.7 แต่ในปี 2018 ได้เพิ่มสูงเป็นร้อยละ 80.8
 
หากเมื่อลงในรายละเอียดจะพบว่า บรรดาผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือเหล่านี้จะมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 69.3 ที่มักจะอ่านหนังสือออนไลน์ โดยคิดเป็นร้อยละ 73.7 ที่อ่านบนโทรศัพท์มือถือ และร้อยละ 20.8 อ่านบนเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์
 
จากการสำรวจนั้นสะท้อนให้เห็นว่าคนจีนนั้นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ในขณะที่ปริมาณการอ่านจากสื่อที่เป็นกระดาษได้ลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี ค.ศ. 2008 ยังมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงร้อยละ 24.5 และตัวเลขได้ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2018 มีสถิติสูงถึงร้อยละ 76.2 โดยเมื่อคิดเป็นเวลาที่คนจีนใช้มือถือในการอ่านต่อวัน สูงถึงวันละ 84.87 นาที สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 4.44 นาที ในขณะที่ยังได้อ่านจากสื่ออื่นอีกที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ เช่น แพด ที่มีการใช้อ่านถึงวันละ 11.10 นาที
 
หากแบ่งประเภทการอ่านแล้ว จะพบว่าคนจีนนั้นทุกวันจะอ่านหนังสือเป็นเวลานานถึง 19.81 นาที อ่านหนังสือพิมพ์วันละ 9.58 นาที และประเภทนิตยสารวารสารวันละ 5.56 นาที


 
เมื่อสรุปโดยรวมแล้วจะพบว่าคนจีนนั้น อ่านหนังสือเล่มประเภทต่าง ๆ เฉลี่ยที่ 4.67 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยที่ 3.32 เล่ม ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ในขณะที่การอ่านหนังสือพิมพ์นั้นได้มีการอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าเดิม
 
ฉะนั้นจากสถิตในปี 2018 ร้อยละ 11.5 ของกลุ่มผู้ใหญ่คนจีนนั้นได้อ่านหนังสือเล่มสูงถึง 10 เล่มขึ้นไปต่อปี และร้อยละ 7.1 ของกลุ่มผู้ใหญ่คนจีนนั้น ได้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงถึง 10 เล่มขึ้นไปต่อปี
 
ดูแค่ตัวสถิติการอ่านหนังสือของเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ในจีนนั้น ก็ทำให้เราหนาวได้ หากมาเทียบกับการอ่านของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉลี่ยแล้ว จึงไม่น่าแปลกที่ประเทศจีนจะสามารถพัฒนาและเข้าใจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการส่งเสริมคนให้ก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว
 
ประเทศไทยเรากำลังทำอะไรกันอยู่ หนังสือเล่มก็น้อยลง นิตยสารวารสารก็ค่อย ๆ ปิดตัวตามกัน ซ้ำหนังสือพิมพ์คนก็อ่านน้อยลง สรุปว่าเราเอาเวลาทั้งวันไปทำอะไรกัน หรือว่าเรากำลังเสียเวลาส่วนใหญ่กันบนท้องถนน หรืออะไรกันแน่.
……………………………..
คอลัมน์ : ฝ่ากำแพงเมืองจีน                            
โดย “อ.ดร.ศิริเพ็ชร  ทฤษณาวดี”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 69