อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

31 ปีแห่งการถ่ายทอดความรู้ "ลัดดาวัลย์" ครูบรรณารักษ์

ครูผู้อุทิศตนใช้เวลานับ 31 ปี ในการทำหน้าที่บรรณารักษ์ควบคู่การเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบบันได 6 ขั้นสู่การอ่าน อาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของไทย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บรรณารักษ์ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากผู้มีหน้าที่สร้างเครื่องมือช่วยค้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้และเก็บรักษาทรัพยากรสาร สนเทศของห้องสมุด มาเป็นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่พัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ”

เป็นหลักการทำงานของ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ครูชำนาญ การพิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ครูผู้อุทิศตนใช้เวลานับ 31 ปี ในการทำหน้าที่บรรณารักษ์ควบคู่การเป็นครู มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบบันได 6 ขั้นสู่การอ่าน เริ่มจากการสร้างสรรค์ห้องสมุด 3D และเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ทั้งในห้องสมุดและนอกห้องสมุด ผ่านเครือข่ายชุมชนและวัดมากกว่า 30 กิจกรรม

ครูลัดดาวัลย์ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ร่วมวิชาชีพบรรณารักษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในวงกว้าง การเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และนอกเขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมกว่า 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น) รวมกว่า 60 โรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น นำร้านหนังสือออกให้บริการความรู้สู่ชุมชนในหมู่บ้าน ตลาดนัด อาทิ กิจกรรมห้องสมุดสัญจร กิจกรรมครูน้อยกระเป๋าวิเศษ กิจกรรม ปั่น ๆ ปันปัญญาสู่ชุมชน กิจกรรมถนนคนรักการอ่าน ส่งผลให้การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนและชุมชนได้รับความสนใจในวงกว้างอีกทั้งยังพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงให้สมบูรณ์แบบ เป็นห้องสมุดต้นแบบที่มีคณะครู และนักพัฒนาการศึกษา และผู้สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องในฐานะห้องสมุดที่มีระบบและการจัดการบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น โรงเรียนต้นแบบสร้างสรรค์กิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รางวัลนักเรียนรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม รางวัลเหรียญทองกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น

ครูลัดดาวัลย์ยังไม่ปิดกั้นโอกาสแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มากกว่า 30 คน โดยใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดเวลา 3 ปีต่อเนื่อง สามารถพัฒนาให้เด็กนักเรียนที่เรียนรู้ช้าเหล่านี้ เป็นนักเรียนที่มีการเรียนรู้ได้ปกติ และยังได้ใช้ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อฝึกสมาธิ เช่น การพัฒนาทักษะอาชีพงานใบตอง ซึ่งกลายเป็นอาชีพจากการร่วมจัดทำบายศรีในงานบุญประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน และได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นับเป็นต้นแบบของวิชาชีพครูของสังคมไทยที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมนำความรู้มาทุ่มเทให้กับนักเรียน ส่งผลให้ครูลัดดาวัลย์ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัล ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2558 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558 เป็นต้น

และล่าสุดกับรางวัล ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานสำคัญ และส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย ในโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

---------------------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31