อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สุขภาพทางเพศในผู้หญิงสูงอายุ (1)

ผลการวิจัย กิจกรรมทางเพศของผู้หญิงสูงอายุ ไม่ได้ลดลงและสุขภาพร่างกาย พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการทำงานทางเพศ และการสัมพันธ์เหล่านี้มีมากกว่าการมีอายุที่มากขึ้นซึ่งเคยมีรายงาน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.15 น.


ประชากรทั่วโลกมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความท้าทายและโอกาสมากมายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตามสุขภาพทางเพศของกลุ่มผู้สูงอายุของประชากรสูงอายุเหล่านี้มักถูกมองข้ามในเชิงวิชาการและวาทกรรมของสื่อ หัวข้อเรื่อง “เพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ” ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในหลายวัฒนธรรม ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าผู้หญิงซึ่งมีอายุมากทั่วโลก ยังมีความต้องการทางเพศและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของการทำงานทางเพศลดลงตามอายุในผู้สูงอายุ การขยายขอบเขตการลดลงนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีคำจำกัดความอย่างไร

ในความเป็นจริง มีการศึกษาขนาดใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการใช้คำจำกัดความไว้อย่างกว้างในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 57 ถึง 74 ปีผลการวิจัยแสดงว่ากิจกรรมทางเพศของผู้หญิงสูงอายุไม่ได้ลดลงและสุขภาพร่างกายที่จัดอันดับด้วยตัวเองพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการทำงานทางเพศ และการสัมพันธ์เหล่านี้มีมากกว่าการมีอายุที่มากขึ้นซึ่งเคยมีรายงาน

อย่างไรก็ตามในสังคมทั่วไป ยังมีความเชื่อตรงกันข้ามว่าความต้องการทางเพศของผู้หญิงจะลดลงตามอายุเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายสูงอายุ แต่ในความเป็นจริงคือขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้หญิงสูงอายุมากกว่า เคยมีผู้ป่วยชายสูงอายุเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาปรึกษาและขอรับการรักษาเนื่องจากภรรยาซึ่งมีวัยเดียวกันยังมีความต้องการทางเพศ บทความนี้มาจากองค์การอนามัยโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของสุขภาพทางเพศของผู้หญิงสูงอายุ

ความใกล้ชิดทางกายภาพและการทำงานทางเพศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของผู้หญิงซึ่งมีอายุมากกว่ากับความสัมพันธ์ที่มุ่งมั่นในระยะยาวของคู่สมรส ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับคู่นอนทั้งสองคน ในปัจจุบันระดับของการแสดงทางเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม ในบางวัฒนธรรม ผู้หญิงซึ่งมีอายุมากกว่าอาจรู้สึกว่าพวกเขาต้องปกปิดเรื่องเพศเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม

ประชากรสูงอายุได้กระตุ้นให้มีการตรวจสอบแบบแผนยุคใหม่หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติฐานที่ว่าผู้สูงอายุมักจะละทิ้งบทบาททางสังคมซึ่งมีบทบาทมากกว่าเดิม ในอนาคต การประเมินบรรทัดฐานทางสังคมนี้มีแนวโน้มที่จะขยายขอบเขตของเพศสภาพในวัยชรา และถูกสนับสนุนด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์เช่นการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุก็มีผลกระทบต่อแนวโน้มของสังคมอื่น ๆ เช่นกัน ตัวอย่างเช่นในช่วงอายุ 50 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหลายรุ่นได้ลดลง เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากกว่าผู้ชาย และสัดส่วนของผู้หญิงซึ่งมีอายุมากกว่าจะอาศัยอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น ในยุโรปมีการประเมินว่าประมาณร้อยละ 40 ของผู้หญิงซึ่งมีอายุ 65 ปีอาศัยอยู่ด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าบรรทัดฐานทางสังคมในปัจจุบันอาจทำให้ผู้หญิงโสดในกลุ่มอายุนี้อดกลั้นหรือควบคุมบังคับแรงผลักดันทางเพศของกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ แต่ถ้าการยอมรับทางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น ต่อการทำกิจกรรมทางเพศของผู้หญิงโสดที่มีอายุมากกว่า อาจนำไปสู่การแสดงออกทางเพศที่เปิดเผยมากขึ้นในอนาคต.

...................................................
ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%