อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"เจมส์ คันนาทองคำ" เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิตจริง

นำทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีจุดเด่นผสมผสาน “การทำมาหากินคู่กับการทำมาหาธรรม” ยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ ทำให้โครงการ “คันนาทองคำ” อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ศูนย์การเรียนรู้คันนาทองคำ ก่อตั้งโดย ดร.ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล หรือ ดร.เจมส์ ซึ่งมีพื้นเพเป็นชาว อ.เทิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยไมซอร์ รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย หลังสำเร็จการศึกษา กลับมาเมืองไทยแล้ว มีความสนใจในทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์และเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงตัดสินใจลาสิกขา เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง

ดร.เจมส์บวชเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปี จนจบดอกเตอร์ ขณะที่บวชเรียนมีโอกาสได้ติดตามท่าน ว.วชิรเมธี ที่ได้เปิดมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนจะนำมาปรับใช้กับที่ดินของครอบครัวที่บ้านเกิด ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ “คันนาทองคำ” โดยบุกเบิกที่ดิน 4 ไร่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีจุดเด่นที่การผสมผสาน “การทำมาหากินคู่กับการทำมาหาธรรม” ต่อมาคุณพ่อเกิดเจ็บป่วย ดร.เจมส์จึงตัดสินใจลาสิกขาออกมาเพื่อดูแลพ่อ และสานต่อศูนย์เรียนรู้คันนาทองคำตามที่ได้ตั้งใจไว้หลังจากทุ่มเททำงานอย่างหนัก เริ่มต้นมาจากศูนย์ และในที่สุดก็สามารถก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของตัวเองได้สำเร็จ โดยได้ตั้งชื่อศูนย์เรียนรู้ว่า “เจมส์ คันนาทองคำ” อันมีเอกลักษณ์อยู่ที่การหลอมรวมเอา “การเรียนรู้ ดูงาน และบ้านพัก” เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวกลายเป็นธุรกิจครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ในฐานะ ต้นแบบผู้หยัดยืนใช้ระบบเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ แทนระบบเกษตรกรรมแบบเคมี จนทำให้คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ได้รับอันตรายและผลกระทบอย่างหนัก

การสำเร็จการศึกษาในระดับสูงจากต่างประเทศ แต่ยอมทิ้งโอกาสที่จะเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ แล้วกลับมาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทุ่งนาในฐานะเกษตรกรคนหนึ่ง จนสามารถพลิกที่ดินว่างเปล่าที่แทบไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเลยให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีผู้คนรู้จักทั้งจังหวัด และเป็นที่ศึกษาดูงานระดับประเทศ ทำให้โครงการ “เจมส์ คันนาทองคำ” กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนกล้าตัดสินใจเดินตามความฝันของตัวเอง เพื่อมาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงความพอดี พอเพียง และความมั่นคงที่ยั่งยืน โดยยึดหลักพุทธเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเอง ตามรอยบาทของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงได้ดำริไว้ให้ประชาชนของพระองค์ เจริญรอยตามศาสตร์แห่งพระราชา เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยผลงานและความมุ่งมั่นได้ส่งผลให้ ดร.ทวีพงษ์ ได้รับรางวัลและเกียรติยศที่สร้างความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัลชมเชย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ด้านเกษตรอินทรีย์ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2561, รางวัลคนดีศรีเชียงราย ปี 2561 และเหรียญเกียรติคุณ ผู้ทำความดีเพื่อสังคมระดับอำเภอ ปี 2561 ของสภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และยังได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมอีกด้วย.

-----------------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 47