อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิต้นแบบจัดหาทุนเพื่อสร้างอนาคตของชาติ

มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาช่วยนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาครอบครัว ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.06 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ประธานกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาครอบครัว ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนคนดี มีคุณภาพสู่สังคม สร้างเด็กดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในคณะ/สาขาของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สาขาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา, สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นต้น ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ.สุโขทัย

สุริยา ด้วงมา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58