อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประจวบฯติวเข้มสร้างความรู้เครือข่าย การคุ้มครองเด็ก

ประจวบฯติวเข้มสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายใน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.59 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก ในระดับพื้นที่จังหวัดประจวบฯ โดยมี นายไพศาล แต้มช่วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด กล่าวรายงาน มี นายเมธี วรรณวีระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจ.ประจวบฯ นายมณเฑียร บุศย์ประจง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นายชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ รองประธานมูลนิธิสานครอบครัวประจวบฯ นางสุพัตรา ไพฑูรย์ รก.พัฒนาสังคมฯ(พม.)จังหวัด นายพัฒสิน นองนุช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สถานพินิจฯประจวบฯ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ พนักงานสอบสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริการสถาบันการศึกษา นักจิตวิทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วม โดยมี นายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง อัยการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิทยาการในการอบรมทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวพบว่า แนวโน้มปัญหา ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กที่นับวันจะเพิ่มจำนวนและมีระดับความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีกฎหมายต่างๆที่มุ่งคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง อาทิ พระราชบัญญัติ( พ.ร.บ.)คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ความเท่าเทียม ระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก หลายหน่วยงานกระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ แต่เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง เป็นงานที่มีความซับซ้อนมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายด้าน ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้พ้นจากสถานการณ์ความรุนแรง การคุ้มครองไม่ให้ถูกกระทำซ้ำ การเยียวยาร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ การอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกระทำ การทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจและกระบวนการปฏิบัติตามเนื้อหาของข้อกฎหมายด้าน นายไพศาลกล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ร่วมกับสำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯ สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ.)ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นผู้ที่รับแจ้งเหตุเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนสตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของตนเอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อให้ระบบการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและผู้หญิงมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีองค์ความรู้การบูรณาการการทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวต่อไป

บุญมา ลิบลับ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47