อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

"อาจารย์หมอทวี เลาหพันธ์" ผู้บุกเบิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

“ครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง ภารกิจการสอนมีความสำคัญที่จะนำลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จ” รู้สึกมีความสุขเมื่อได้จัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่หรือทำตามคำสั่ง ไม่หยุดนิ่ง และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ครูเปรียบเหมือนเรือจ้าง ภารกิจการสอนมีความสำคัญที่จะนำลูกศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จ”

เป็นความท้าทายให้ “รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์” อดีตหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา รู้สึกมีความสุขเมื่อได้จัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่หรือทำตามคำสั่ง ไม่หยุดนิ่ง และปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

ในช่วง 16 ปีหลังของการทำงาน อาจารย์หมอทวี ได้มุ่งมั่นทำหน้าที่บริหารงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เนื่องจากมีการโอนย้ายโรงเรียนอายุรเวท ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2525 เข้ามาเป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัด ด้วยแนวคิดที่จะฟื้นฟูงานการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติ ให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในระบบบริบาลสุขภาพของไทย โดยแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย พร้อมพัฒนาต้นแบบของงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาใหม่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับระบบบริบาลสุขภาพ

ตอนแรกที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลงานนี้ อาจารย์หมอทวีมีคำถามในใจว่า ทำไมผู้บริหารจึงโอนย้ายสาขานี้เข้ามาในมหาวิทยา ลัย...? แต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัส ได้เข้าไปเรียนรู้ จึงเห็นความจำเป็นชัดเจนที่ต้องนำสาขานี้เข้ามาพัฒนาต่อในระดับอุดมศึกษา ก็เพื่ออยากให้ภูมิปัญญาของชาติได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานวิชาการเหมือนวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ อื่น ๆ ซึ่งปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถจัดการศึกษาในสาขานี้จนถึงระดับปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการในด้านนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิชาการแล้ว ยังเร่งพัฒนาให้เกิดงานการให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งรวมถึงการผลิตยาจากสมุนไพรด้วย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้ออกมาสร้างประโยชน์ในวงการแพทย์อาจารย์หมอทวี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหา วิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาพยาธิวิทยากาย วิภาค ประกาศนียบัตรชั้นสูง เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประธานอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย และประธานอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 19 เรื่อง, ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 30 เรื่อง บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร 18 เรื่อง บทความวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือ 9 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นอีกด้วย

ผลการทำงานอย่างทุ่มเท ทำให้อาจารย์หมอทวีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่าง ๆ มาก มาย อาทิ รางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทรา ธิบดี (รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปรีคลินิก), รางวัลอาจารย์ดีเด่นปรีคลินิกของสภาอาจารย์ศิริราช, รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาความเป็นครู รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล, รางวัลอาจารย์ดีเด่นของแพทยสภา, รางวัลบุคคลคุณภาพของคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561.

----------------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37