อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร"ลงพื้นที่จ.พิจิตร

ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์เชิญชวนประชาชนร่วมกันน้อมนำแนวทางการทำงานพระราชทานและพระราโชบายจากในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคม อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บริเวณวัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สำรวจและประชุมหารือกัน ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ณ. วัดคุณพุ่ม จังหวัดพิจิตร

โดยขณะนี้ ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช ได้อำนวยการให้มีการจัดตั้งธนาคารโคกระบือ พระราชทาน จากการไถ่ชีวิตโคกระบือ ขึ้นที่วัดคุณพุ่ม การจัดตั้งศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” โดยความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นสถานที่แสดงองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้เสริม ลดรายจ่าย และ ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาวัดคุณพุ่มให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับการศึกษาดูงานของเยาวชนและบุคคลทั่วไปร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช กล่าวสรุปว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้น้อมนำพระราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้พระบารมีอันร่มเย็น แห่งพระเมตตาและพระบารมีของพระองค์ท่าน ล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางการทำงาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่พวกเรา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม ทรงพระราชทานพระราโชบาย ให้สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ และ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากรัชกาลที่ 9 ด้วยทรงมีพระเมตตาแก่อาณาประชาราษฎ์ ให้เกิดกิจกรรม โครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันน้อมนำ แนวทางการทำงานพระราชทานและพระราโชบาย จากในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกันทำประโยชน์แก่สังคม มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นพันธมิตรอันดียิ่ง ของ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ด้วยดีตลอดมา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33