อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เกษตรกรนราฯขอบ่อน้ำแก้แล้ง ทำ"ศูนย์เรียนรู้ศก.พอเพียง" 

เกษตรกรนราธิวาสขอความช่วยเหลือจากสถานีพัฒนาที่ดินฯ ขอบ่อน้ำทำการเกษตร แก้ปัญหาแล้งหนักและเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ พร้อมเปิดเป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.00 น.

นางสาวเสาวณีย์ นาแซ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส เปิดเผยว่า เนื่องจากเกษตรกรได้ขอความช่วยเหลือจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ถึงสภาพปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ เกษตรกรจึงขอยื่นเรื่องกับทางสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสขอบ่อในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ 
 
ทั้งนี้ ในช่วงหน้าแล้งจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก เกษตรกรจำเป็นต้องมีบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร จากเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นชุดดินที่ 17 ซึ่งเป็นดินร่วนละเอียด ซึ่งดั้งเดิมพื้นที่ของเกษตรกรมีบ่อน้ำบ้างแล้วแต่ไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงขอยื่นเรื่องกับทางสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสขอบ่อในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขอจากเกษตรอาสาและหมอดินของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูพื้นที่ว่าสภาพดินสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ ปรากฎว่าจากชุดดินที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาส่งเสริมตรงนี้ ชุดดินมีความเหมาะสมเต็มศักยภาพสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี


 
นายอับดุลเล๊าะ อูเซ็ง เกษตรกร บ้านตะโละแน็งอามาน ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า พื้นที่ของตนเดิมเป็นทุ่งนา ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ขายไม่ได้ราคา ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยการรวบรวมพื้นที่ของพี่-น้องและคนในครอบครัวจำนวน 12 ไร่ มาทำเกษตรผสมผสาน เพื่อให้ลูก-หลานมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้เปิดเป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ให้เกษตรกรในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
ด้าน นายมะดือเร๊ะ อาแว เกษตรกรบ้านทำเนียบ หมู่ 6 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า เดิมไม่รู้เลยว่าทฤษฎีใหม่เป็นอย่างไร แต่หลังจากที่ได้อบรมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ทำให้ปัจจุบันสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ โดยเฉพาะต้นข้าวโพด ที่ตัดผลผลิตไปแล้วสามารถนำต้นไปให้วัวกิน ส่วนปุ๋ยคอกที่ได้จากขี้วัวก็นำมาใช้ประโยชน์แก่พืชผักได้อีกด้วย การเกษตรผสมผสานทำให้มีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตวันละ 350-500 บาท ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม ผักที่ปลูกไม่ได้ใช้สารเคมีจึงปลอดภัยต่อคนในครอบครัว ทางสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสได้มีการส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน และมีการให้ความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45