อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

'อ.คลองหลวง'นำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด

เปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอคลองหลวงนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.08 น.


ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายบุญเลิศ   เนตร์ขำ ปลัดอำเภอคลองหลวงหัวหน้ากลุ่มงานปกครองกล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดจำนวน100คน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.เจษฎ์   สังโพธ์ ผู้แทนบก.ตชด.ภ.1 พ.ต.ตรีรัช   จีรพรโสภณไชย ผู้บังคับกองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4 ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต.คลองสาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่อส.เข้าร่วมเป็นวิทยากร
 
นายบุญเลิศ   เนตร์ขำ ปลัดอำเภอคลองหลวงหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้ปัญหายเสพติดขยายตัวมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เริ่มปรากฏปัญหามากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การอำนวยการของศูนยือำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงให้มีแผนการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2562   จึงได้กำหนดให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด860คน โดยดำเนินการตั้งแต่การค้นหา การคัดกรอง จนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการทำค่าย
 


นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติด นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของประเทศชาติส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในด้านของความเชื่อมั่นต่อสายตาของต่างประเทศในการลงทุน หรือจะเป็นในด้านของสังคมยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และขัดต่อจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เช่นการข่มขืน การทำร้ายบุพการี การจับลูกหรือภรรยาเป็นตัวประกัน หรือจะเป็นในการด้านของความเสียหายในการรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพหรือรังและที่สำคัญคือ มีผลกระทบกับตัวผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยตรงส่งผลให้ผู้นั้นมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมจากสถานการณ์ยาเสพติดในปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหายาเสพติดยังคงอยู่ในระดับที่รุนแรงทั้งในด้านของการจับกุมและการบำบัดรักษาโดยยาบ้ายังเป็นตัวยาที่มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศมากที่สุดถึงร้อยละ 80 ถึง 90 และเป็นตัวยาที่แพร่ระบาดมากที่สุดในประเทศมีตามลำดับซึ่งกลุ่มที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดคือช่วงอายุ 15-24 ปี

และแนวโน้มการแพร่ระบาดของช่วงอายุของผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพบว่ากลุ่มที่ผู้ที่ยุ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในขณะที่การบำบัดรักษาพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 จึงต้องมีการทบทวนกลไกหรือหลักสูตรในกระบวนการบำบัดรักษาและกลไกของการติดตามให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ได้อย่างแท้จริง โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นอีกกิจกรรมในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมโดยใช้แนวทางตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 108/2557 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดปี 2562 แผนบำบัดรักษายาเสพติดตามแผนงานบำบัดรักษาระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด.
 
-------------------------------------
ประสิทธิ์ จิตสว่าง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65