อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

TIJ จัดอบรม RoLD 3 มุ่งพัฒนาตามเป้าหมาย UN

TIJ จัดอบรม RoLD 3 รวมผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่มุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย UN ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำโดย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (RoLD Programme) ในหัวข้อ The UN Sustainable Development Goals and the Significance of the Rule of Law เปิดเวทีอภิปรายทัศนะด้านการใช้หลักนิติธรรม เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ปี 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs)

โดยมีผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่ เช่น คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส, คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ, Mr. Nicholas Booth Advisor on Conflict Prevention, Access to Justice and Human Rights United Nations Development Programme (UNDP) และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ LIKEAGES OF PUBLIC POLICY AND PRIVATE PRACTICES TO SDGS
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42