อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

พด. จัดงาน "ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน"

พด. จัดงานครบรอบ 56 ปี เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงาน เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี  จึงได้กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาร่วมงานกว่า 2,300 คน  และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้าน “เยือนเหย้าชาวดิน” เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ เน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด และ Kick off  เปิดตัวบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และมอบบัตรดินดีให้กับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 – 12 เพื่อนำบัตรดินดี จำนวน 100,000 ใบ ส่งมอบให้กับเกษตรกร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศนิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ การเสวนา การระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อย โดยมี 10 หัวข้อดังนี้  1) วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของกรมฯ  2) การพัฒนาองค์กร  3) การอนุรักษ์ดินและน้ำ  4) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  5) เกษตรอินทรีย์  6) ป่าไม้ถาวร และความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ เขตเขาและภูเขา  7) Zoning by Agri-Map  8) การบริหารจัดการน้ำ  9) การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ  10) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ 20 – 25 คน

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน โดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินมี 3 หัวข้อ ดังนี้  1) มีชีวิตอยู่ในกรุงกับมลพิษ ดีกว่ามีชีวิตที่เงียบเหงาในชนบท  2) มรดกที่ได้มา ดินนาดีกว่าดินไร่  3) ชีวิต 4.0 ดีกว่า 0.4 จริงหรือไม่  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  และกิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และในงานวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. จะได้พบกับกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน” กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสาวนาวิชาการ เรื่อง หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ทำมาหากินได้ยั่งยืน Stop Soil Erosion, Save Our Future และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการระดมสมอง/การเสวนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31