อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

บัณฑิตแต่งชนเผ่ายิ้มรับวุฒิบัตร รร.ผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ

แต่งชนเผ่ายิ้มรับวุฒิบัตร จบแล้วปริญญาชีวิตบัณฑิตสูงวัย สูงคุณค่า รุ่นแรกโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.18 น.

ณ อาคารโบสถ์บ้านแม่โถกลาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดย นายธีราภัค โชคภักธิรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษารุ่นแรก จำนวน 43 คน พร้อมใจกันแต่งชุดประจำชนเผ่า สีสันสวยงาม สร้างความเป็นเอกลักษณ์ตามวิถีชีวิตพื้นบ้าน มารับวุฒิบัตรจบการศึกษาปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย อย่างภาคภูมิใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ และความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต การทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนสูงวัยอย่างมีพลัง “สูงวัย สูงคุณค่า” อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถปรับตัวอยู่ในชุมชน ครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข 


            
สำหรับโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.แม่โถ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่  26 มกราคม 2561 ทำการสอนทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบวุฒิบัตร กลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงรำดาบ และแสดงการอึทา ให้กับแขกผู้มีเกียติ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามทำ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่มีเจตจำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอทอป สินค้าท้องถิ่น พืชสมุนไพรของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่โถ

สุกัลยา บัวงาม  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%