อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

มรภ.วไลยอลงกรณ์ร่วมภาคี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.41 น.


เมื่อเร็ว ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานเปิดงาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมนำภาคีเครือข่ายจาก    9 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน เข้าร่วมโดยภายในงานประกอบด้วย      การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ/นวัตกรรมการจัดการ สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคม  สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน)  และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41