อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

มรภ.เลย จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการ การค้าชายแดน

ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานเปิดโครงการ การยกระดับผู้ประกอบการการค้าชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 22.10 น.

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ การยกระดับผู้ประกอบการการค้าชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มี ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน ร่วมงาน
 
ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การค้าชายแดนมีบทบาทในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไทยมีช่องทางค้าขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 89 จุด โดยจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว มีพื้นที่ชายแดนความยาว 197 กิโลเมตร โดยมีแม่โขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดนติดต่อกับแขวงไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ โดยจังหวัดเลยมีด่านศุลกากร 2 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลการกรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ และด่านศุลการกรเชียงคาน อำเภอเชียงคาน และมีจุดผ่านแดน จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง และจุดผ่อนปรน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง  อำเภอท่าลี่, จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน อำเภอเชียงคาน, จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่  อำเภอปากชม, จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย, จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแห้ว 


 
จากคำกล่าวรายงานเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ การยกระดับผู้ประกอบการการค้าชายแดน คือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการค้าชายแดน ตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าชายแดนในจังหวัดเลยนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และจะสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ประกอบการทั้งหลายจะได้ความรู้และนำความรู้นี้นำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบกิจการได้ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 76