อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

อตส.แนะสหกรณ์ออมทรัพย์ บริหารธุรกิจแบบลดความเสี่ยง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แนะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ บริหารธุรกิจยึดกำไรที่มั่นคง ลดความเสี่ยง ไม่ขัดข้อกฎหมาย พร้อมชู ชสอ. องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่มั่นคงและยั่งยืน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. ในปีบัญชี 2561 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยนายโอภาส กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถือว่าเป็นศูนย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ ซึ่งมีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 1,093 แห่ง และผลการดำเนินการในปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,712 ล้านบาท ถือว่ามีผลประกอบการที่ดี แต่อีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ คือ กระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันของคนในประเทศที่สำคัญอย่างยิ่ง มีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานจัดอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ

ฉะนั้น การดำเนินงานของ ชสอ. หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ จะต้อง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานของการทำบัญชี ตลอดจนมาตรฐานการทำธุรกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้การดำเนินการมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นที่พึ่งสมาชิกที่มีจำนวนมากถึง 12 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรไทยส่วนการบริหารจัดการเงินล้นระบบของขบวนการสหกรณ์นั้น การจัดการเรื่องการเงินของขบวนการสหกรณ์ ต้องรู้จักคำว่าดุลยภาพ หรือการนำเงินไปแสวงหาผลตอบแทน เช่น การลงทุน หรือปล่อยกู้ ที่นำมาซึ่งผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่างน้อยที่สุดต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์จะรับได้มากน้อยแค่ไหน และจะต้องรู้ถึงธุรกิจที่จะไปลงทุนต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือขัดกับข้อกฎหมาย และเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกตามสมควร บางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่สูงจนเกินไป แต่มีความมั่นคง ลดความเสี่ยง จึงอยากให้ผู้บริหารสหกรณ์ทุกแห่งคำนึงถึงประเด็นนี้ อย่าไปคิดถึงกำไรสูงสุด แต่ให้คิดถึงกำไรที่มีความมั่นคง ไม่มีความเสี่ยง สมาชิกทั้งหลายมีความสุขร่วมกัน"สหกรณ์ ถือมีความสำคัญของประเทศอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการประกอบการของคนไทย เกือบ 100 % ฉะนั้น ธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ อาทิ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจทางการเกษตร หรือธุรกิจอื่นๆ ที้เกี่ยวกับอาชีพ เมื่อทำและเกิดผลประโยชน์ขึ้นมา มีการหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ จึงอยากให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนทั่วประเทศ คำนึงถึงประเด็นความมั่นคงของชาติ ประกอบกับการดำเนินกิจการ อย่าไปมองความต้องการในผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว เพราะผลตอบแทนเรื่องการเงิน ในสภาวะธรรมชาติผลตอบแทนที่ได้รับ จะไม่มีความสม่ำเสมอในทุกปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละปี แต่ถ้าคิดถึงความมั่นคงสมาชิกเป็นหลัก จะทำให้ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง มีความมั่นคงถาวรต่อไปได้

นอกจากนั้นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย ต้องเข้าใจสภาวะเป็นอยู่ปัจจุบัน ต้องปรับตัวชีวิตของตนเอง ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการลงทุนต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มีความรู้ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองด้วย" อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%