อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

117 ปี แห่งการชลประทาน สู่การ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม

“RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 โชว์ผลงานนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานชลประทาน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า ตลอดระยะเวลา 117 ปี กรมชลประทาน มุ่งพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสมสำหรับผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ใน1ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เร่งรัดการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ทั้งหมดในความดูแลของกรมชลประทาน 3,245 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3,054 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 102  โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีก 89 โครงการ และยังได้มีการพัฒนาระบบกระจายน้ำในระดับแปลงนาให้ครอบคลุม ตามแผนที่วางไว้ 92,828 ไร่ โดยได้ดำเนินการแล้ว 8,145 ไร่

พร้อมทั้งจัดทำแผนรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ด้านการบริหารจัดการน้ำยังคงมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพด้วยการพัฒนาต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ หรือ SWOC ด้วยการปรับปรุงระบบโทรมาตร 4 ลุ่มน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีความแม่นยำและรวดเร็ว และเข้าถึงทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง ติดตามคาดการณ์ปริมาณน้ำและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการพัฒนาติดตั้งเครื่องติดตามเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ ยังได้มีการบรูณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(SC : Single Command) ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมแผนการจัดสรรน้ำตามแผนการเพาะปลูกพืชทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน การใช้พื้นที่เขตคลองเป็นพื้นที่แก้มลิงและขยายผลพื้นที่ลุ่มต่ำ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามวิกฤตและยังได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน (dam safety) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเขื่อน (Action Plan) โดยทำการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 167 เขื่อนในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการแล้ว 25 โครงการ และยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมต่อไปเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์และได้รับผลกระทบได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการต่างๆของกรมชลประทาน ตลอดจนได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำในพื้นที่อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีกลุ่ม JMC รวมทั้งประเทศ 264 คณะ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานได้วางไว้
นิทรรศการก้าวสู่ปีที่ 117 “RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทานในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ กรมชลประทาน โดยนิทรรศการครี้งนี้มีการนำเสนอผลงานของสำนักงานชลประทานทั่วประเทศกว่า 100 ชิ้นงานมาจัดแสดงเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในงานชลประทานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่องานชลประทาน


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27