อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

สคช. ขับเคลื่อนการพัฒนา "กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ"

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดินหน้าขับเคลื่อน การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ 6 และการประชุมเชิงปฎิบัติการ พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฝ่ายวิชาการ ข้าราชการ สกศ. และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Representative Team Thailand เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ 6 และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (The Sixth AQRF Committee Meeting and NQF Phase IV Workshop) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประชุมร่วม ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณและวิชาการซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำรายงานและการขับเคลื่อนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)  สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  (AQRF) ซึ่งมี 8 ระดับ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก  ในการสร้างการกระตุ้นให้ทราบถึงความเชื่อมโยง ระหว่างโลกแห่งการศึกษา และโลกแห่งการทำงาน รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรี  ถือเป็นการสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นระหว่างกันในประเทศภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจะได้กำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะทางอาชีพมีความพร้อมในการทำงานแบบไร้พรมแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม

ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน ด้วยหลักประชารัฐ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ใช้กำลังคน เป็นผู้กำหนดความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพของภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะให้ความสำคัญกับการรับรองความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่จำเป็นต้องพัฒนา “กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ” เพื่อกำหนดระดับความสามารถของบุคคล และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับเป็นเกณฑ์การรับรองการให้คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน และนำไปสู่การเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอื่นต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13