อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

วว.จับมือ 4 หน่วยงาน ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น

วว. จับมือ 4 หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ EEC จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 23.18 น.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เขมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ EEC โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นางสาวนลินี  กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน นายบุญธรรม  ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ และนายลำยอง ธรรมยิ่ง นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านแลง ร่วมลงนามและแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมี คณะผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธี
 
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า การลงนามกับหน่วยงานทั้ง 5 ฝ่าย ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการร่วมเสวนาหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จ.ระยอง ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนมาบตาพุดไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุกและยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว ยังจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อนชุมชนมาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย.

ชิณกฤช เชิดกลิ่น 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27