อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ป.ป.ช.ระยอง จัดเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียง

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียง (STRONG) สู่เครือข่าย และชุมชน ในเขตพื้นที่ อำเภอแกลง วังจันทร์ และเขาชะเมา จังหวัดระยอง พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 01.51 น.


นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG)สู่เครือข่ายและชุมชน จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวั
ดระยอง โดยมีดร.วัฒนา บันเทิงสุข ประธานชมรมฯเป็นผู้กล่าวรายงานมีดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ  โค้ช STRONG - จิตพอเพียงด้านทุจริต และ ดร.เสาวนีย์ วิยะบุญ ร่วมพิธีในครั้งนี้
   
โดยมีวิทยากรของสำนักงาน ป ป.ช. ประกอบด้วย นายธนกวีร์ ทาธรรม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต บรรยายเรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมและนางสาวกรองกานต์ ปานดำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ บรรยายเรื่อง ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และโมเดล STRONG ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ การทุจริตในพื้นที่ และแนวทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
   
โครงการ STRONG  - จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน และวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดทุจริต และประพฤติมิชอบ ตามมาตราที่ 63 ซึ่งกำหนดไว้ว่า
   
" มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาล ตามที่กฏหมายบัญญัติ"

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ชุมชนมีจิตสำนึกเพียงพอต้านทุจริต โดยมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และไฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทร บนพื้นฐานของจริยธรรม และจิตพอเพียง
 2.เกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น
 3.เกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
    ---------------------------

โนชญ์ ชาญด้วยกิจ หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ตอ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26