อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

กก.ขับเคลื่อนโครงสร้างปรองดองฯ ติดตามผลดำเนินงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ นครปฐม ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 00.13 น.

เมื่อเร็วๆนี้ พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดนครปฐม ที่วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน และวัดสุวรรณนาราม อ.พุทธมณฑล โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชน ให้การต้อนรับ ซึ่งวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ต.คลองใหม่ มีการดำเนินการตามกรอบภารกิจทั้ง 8 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
จากนั้นเดินทางไปยังวัดสุวรรณนาราม อำเภอพุทธมณฑล รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ จากนั้นชมนาบัวลุงแจ่ม และการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่หมู่บ้านศาลาดิน ซึ่งบ้านศาลาดินแห่งนี้ มีการทำกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพแม่บ้านเกษตรแปรรูป กองทุนหมู่บ้านให้เงินยืมไปประกอบอาชีพ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อน้อมนำหลักศีล 5 และหลักการของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม  และสามัคคีธรรม ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อสันติสุขของประเทศชาติ รวมทั้งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดมั่นตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%