อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

'ไอเอ ซิกเนเจอร์'จัดเสวนา-มอบทุนการศึกษา

"ไอเอ ซิกเนเจอร์" จัดเสวนาในหัวข้อ "คุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายในสำคัญอย่างไรต่อความเชื่อมั่น" และมอบทุนการศึกษา “ทุนพัฒนานักศึกษา IA” จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17.42 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ สำนักงานบริษัทไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เพชรเกษม 81 มีการจัดเสวนาในหัวข้อ "คุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายในสำคัญอย่างไรต่อความเชื่อมั่น" และพิธีมอบทุนการศึกษาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ กรรมการและเลขานุการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ผศ.ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี ม.รังสิต และนายสุธี ตาณวาณิชกุล กก.ผจก.บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

นายไชยโรจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันทาง สตท. อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักงานตรวจสอบภายในคุณภาพ ซึ่งได้มีการทำ focus group โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.), กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริษัท, ผู้ประกอบการสำนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Outsource), คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ปัจจุบันมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความแตกต่างของขนาด ประสบการณ์ และทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พบว่า มีความหลากหลายของรายงานตรวจสอบภายในที่ส่งเข้าไปเพื่อขอรับรองระบบควบคุมภายใน อีกทั้งมาตรฐานของงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่เตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ก็มีความแตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบรายงาน ความละเอียด แบบฟอร์มต่างกัน​ขณะที่ ผศ.ดร.นิ่มนวล กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องมี function ที่สำคัญสำหรับงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นต้องทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ จึงปรับหลักสูตรและเนื้อหาการสอน กำหนดวิชาสอนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกำไร การสัมมนางานตรวจสอบภายใน ต้องมีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ เช่น ถ่ายทอดประสบการณ์ก่อนที่จะให้นักศึกษาออกมาฝึกงาน ฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนที่จะเข้าปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายใน

ด้านนายสุธี กล่าวว่า ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน ทางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ focus group ที่ทาง สตท. เชิญเข้าไปร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในความเห็นของเรามองว่า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ พิจารณาเลือกผู้ให้บริการงานด้านตรวจสอบภายใน จาก ชื่อเสียง และ ราคา ซึ่งทางบริษัทเราอาจจะยังไม่ใช่ Top brand ของผู้ให้บริการ Internal Audit Outsource ดังนั้นหากลูกค้าที่ยังไม่มีความเข้าใจในงานด้านการตรวจสอบภายใน จะมองว่าราคาของบริษัทเราแพงกว่าบริษัทอื่นที่ทำงานต่างจากเรา และคิดว่า หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ควรมีประสบการณ์อย่างน้อย 10-15 ปี เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจปัญหาทั้งนี้ หลังเสร็จจากเสวนาฯ ยังได้จัดมอบทุนการศึกษา “ทุนพัฒนานักศึกษา IA”  สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรด้านบัญชีที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน IA Signature จึงมีการประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา ดังนี้ คือ ม.รังสิต และม.ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดสถาบันฯละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร การให้บริการของบริษัท IA Signature ได้ที่ www.iasignature.co.th และแฟนเพจเฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/iasignature

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%