อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

รองผวจ.ระยองเปิดสัมมนา พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน

จังหวัดระยองจัดอบรม สัมมนาพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รองรับ Thailand 4.0 อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.15 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธีรวัฒน์  สุดสุข รองผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รองรับ Thailand 4.0 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ นายกสมาคมนักข่าวระยอง น.ส.อาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ไออาร์พีซี และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดระยองทุกแขนงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านข่าว และหลักปฏิบัติทางสังคมอย่างถูกต้อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ดร.จิตพิสุทธิ์  ไกรประสิทธิ์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ สำนักข่าวสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการทำข่าว” และ ดร.วิชญ์  วณิชพัทธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ “หลักปฏิบัติทางสังคมและมารยาทงานพิธีระดับต่าง ๆ”  โดยนายกุมพล  ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบให้เกิดแรงผลักดันต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายของทั้งภาครัฐ และเอกชน การบริหารงานยุคใหม่ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น จังหวัดระยอง

มีภารกิจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น งานพิธี งานต้อนรับบุคคลสำคัญ ประกอบกับจังหวัดระยอง ถูกกำหนดเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Special Development Zone) หรือ EEC ที่จะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีการวางผังเมืองใหม่ ตลอดจนการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารงานมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมจะต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดระยอง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะ และมารยาท ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกลักษณะงาน การทำข่าวอย่างสร้างสรรค์ และหลักปฏิบัติทางสังคมในแต่ละระดับงาน ให้มีทักษะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนไปสอดรับนโยบาย Thailand 4.0

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%