อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สคช. จัดสัมมนา "Stakeholder Engagement"

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน  EEC  หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 สคช.เน้นการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและมีเป้าหมายชัดเจน โดยในปี 2564 จะมุ่งสู่การพัฒนาคนใน 500 อาชีพให้มีสมรรถนะเทียบเคียงต่างประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ทางสถาบันฯ จําเป็นต้องมีการทบทวนและจัดลําดับความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานอาชีพว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทํา  รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มีการทบทวนและต่อยอด  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สคช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (Stakeholder Engagement)  อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพและหน่วยงานภาครัฐที่กําลังดูแล  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ 

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ สคช.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2563 ว่าให้การสนับสนุน หรือควรมีการนำเสนอสาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่   และมาตรฐานอาชีพที่จะจัดทำขึ้นในปี 2563  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าควรชะลอหรือดำเนินต่อไป   สำหรับแผนการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำมาตรฐาน 5 สาขาวิชาชีพ/ อาชีพใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2  สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักจิตวิทยา สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

และสาขาวิชาชีพ/อาชีพในแผนที่มาจากการเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1.สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น   2.สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2   3.สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ  4.สาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ  5.สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพเลขานุการ  6.อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์   7.อาชีพช่างซ่อมเรือยอช  8.อาชีพนักจัดการห้องปราศจากเชื้อ  9.อาชีพบุคลากรในเรือสําราญ   10.อาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน  11.อาชีพช่างทําความสะอาดกระจกอาคารสูง  12.อาชีพนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  13.อาชีพนักจัดการนวัตกรรม 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา สคช.ได้จัดทำคุณวุฒวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะที่จัดทำแล้วเสร็จ 52 สาขาวิชาชีพ มีองค์กรรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 230 องค์กร และมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 50,000 คน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26