อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จัดกิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 23.04 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดง ความเคารพ และระลึกถึง พระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคตซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตตามวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้มีสมดุลบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมอนึ่งกิจกรรมการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงาม ที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันธุ์ใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าต่อไป-------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 85