อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัยมอบทุน ต่อยอดO-NET100คะแนน

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย มอบทุนต่อยอด O-NET 100 คะแนนเต็ม ให้กับนักเรียนยอดคนเก่ง ที่สอบได้คะแนนเต็ม 13 คน จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.50 น.

เมื่อเร็วๆนี้ นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านวิชาการ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 ที่ผ่านมา มีนักเรียนซึ่งมีผลการทดสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม จำนวน 12 คน และ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้
1. นายกิตติพงศ์ พันธุ์เมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นายภาณุพงศ์ กสิกิจพาณิชย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 3. นายวัฒน์ดนัย แสนเสนากุลโชติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอื่น 1. เด็กชายณัฐพล พันธุ์มาดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2. นายกัญจน์ ตั้งทีฆกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายพัศวุฒิ ลีอารีย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. นายวัชรากร ฉิมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายธนกฤต ธัญธนภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. นายศิริวัฒน์ บุญญาภิสมภาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นายชลกร มธุรสจำนรร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. นางสาวธนัชพร ทองสุกดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9. นายชนกันต์ เลิศประดิษฐ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. นางสาวณัฐกมล สิรวณิชย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อต่อยอดและสนับสนุนการศึกษาวัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 38