อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

ผวจ.เลยเปิดงานแสดงมหกรรม หน้ากากนานาชาติสัญจร

วัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดมหกรรมหน้ากากนานาชาติ(สัญจร)แก่เยาวชน 5 ครั้งเริ่ม 7-9 ก.ค. จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.56 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย  จ.เลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) มีคณาจารย์ มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และนักเรียนอนุบาล ภายในเขตอำเภอเมืองเลยร่วมชมมหกรรมหน้ากากนานาชาติ

นางพิสมัย ปาเปี้ย ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ  ซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดเลย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม  ภายใต้กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  “วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน”  และที่สำคัญยิ่งคือ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การสนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นำกิจกรรมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ เข้าร่วมในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี  เพื่อเป็นการยกระดับเทศกาลงานประเพณีสู่ระดับนานาชาติ  ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ สัญจร กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 5 ครั้ง ร่วมกับเครือข่าย ดังนี้ ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน
ครั้งที่ 2  ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมืองเลย ครั้งที่ 3 หอประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ครั้งที่ 4-5 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม  (รอบเช้า-บ่าย)
 
สำหรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีกิจกรรมการแสดง และการสาธิตหน้ากากผีบุ้งเต้า ผีตาโขน และผีขนน้ำ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงที่โดดเด่น เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม  มาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ฟื้นฟู พัฒนา สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ   
การดำเนินโครงการในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ส่วนราชการ  สถานศึกษา  ภาคเอกชน  ชุมชน  นักแสดงหน้ากากนานาชาติ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเวปไซต์เดลินิวส์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%